พีไอเอ็ม ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดแคมป์พัฒนาเยาวชน ถ่ายทอดความรู้จากมืออาชีพผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์

ข่าวทั่วไป 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 15:10 น. —ThaiPR.net

กลับมาอีกครั้ง กับโครงการพัฒนาทักษะเยาวชน กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปีที่ 2 ตอน "Thailand 4.0 เศษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในสายอาชีพต่างๆ โดยตรงจากผู้มีประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย ให้เยาวชนคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมีศักยภาพพร้อมจะขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีบนฐานของเศรษฐกิจ Thailand 4.0 โดยมีคุณครูและนักเรียนจากเทศบาลนครปากเกร็ด เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 อาคารหอประชุม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

พีไอเอ็ม ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดแคมป์พัฒนาเยาวชน ถ่ายทอดความรู้จากมืออาชีพผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนในเทศบาลนครปากเกร็ด ได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีคณะวิชา สำนักงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ และจากเทศบาลนครปากเกร็ด จัดบูธกิจกรรมกว่า 7 ฐาน อาทิ ฐานอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมดิจิตอล ฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ฐานอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ฐานการศึกษา 4.0 ฐานพลเมืองคุณภาพรักสิ่งแวดล้อม และฐานเทศบาลนครปากเกร็ด

พีไอเอ็ม ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดแคมป์พัฒนาเยาวชน ถ่ายทอดความรู้จากมืออาชีพผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์

อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล (พีไอเอ็ม) รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่า "พีไอเอ็มต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมไทย ให้แข็งแกร่งตั้งแต่วัยเด็ก จนวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว ต้องเสริมทักษะด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย ถ้าเป็นเด็กโตในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องไปทำงานจริง ได้เห็นชีวิตจริง สิ่งแวดล้อมจริง จึงจะมีภูมิคุ้มกันที่ติดตัว พีไอเอ็ม จึงร่วมมือกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนที่สมกับวัยคือการเสริมทักษะ ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมจากห้องเรียน กิจกรรมนี้จึงมีจุดประสงค์เดียวคือทำให้เยาวชนทั้งหลายเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า"

พีไอเอ็ม ร่วมกับ เทศบาลนครปากเกร็ด จัดแคมป์พัฒนาเยาวชน ถ่ายทอดความรู้จากมืออาชีพผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์

ด้านคุณวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด กล่าวขอขอบคุณสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ร่วมจัดโครงการพัฒนาทักษะเยาวชนครั้งนี้ ทำให้เยาวชนได้เปิดประสบการณ์ที่หลากหลาย และได้ช่วยกันปลูกฝังตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปฐม โดยการเป็นต้นแบบที่ดีและเยาวชนยังได้นำความรู้ มาพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องจากโครงการนี้

นอกจากเยาวชนจะได้มาเปิดประสบการณ์แล้ว โครงการนี้ก็ยังปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจ ให้มีสำนึกรักบ้านเกิด รู้จักคุณค่า เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาตนเอง ชุมชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ที่หมุนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ