NIDA Poll การแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวทั่วไป Friday July 19, 2019 13:45 —ThaiPR.net

NIDA Poll การแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ

กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--นิด้าโพล

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "การแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ" โดยเริ่มทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่รู้จักแอปพลิเคชัน Grab โดยสำรวจ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต จำนวนทั้งสิ้น 1,281 หน่วยตัวอย่าง สอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการ Grab และความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เลือกตัวอย่างเฉพาะคนที่รู้จักแอปพลิเคชัน Grab เท่านั้น และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ ลงพื้นที่สัมภาษณ์แบบพบตัว
จากการสำรวจ การใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab เช่น GrabTaxi, GrabCar, GrabFood, GrabBike (Win), GrabExpress, JustGrab, GrabVan, GrabTukTuk EV และ GrabFresh พบว่า ประชาชนที่รู้จักแอปพลิเคชัน Grab ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.84 เคยใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab และร้อยละ 21.16 ไม่เคยใช้บริการ
เมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นความจริงจังในการแก้ไขปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.44 ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ร้อยละ 2.97 ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้ว และร้อยละ 19.59 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ โดยกลุ่มที่ระบุว่าหน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังให้เหตุผลดังนี้ ร้อยละ 60.79 ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ GrabTaxi และ GrabCar รองลงมา ร้อยละ 53.63 ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐยังไม่มี
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถรับจ้างสาธารณะให้ชัดเจน ร้อยละ 39.52 ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องไม่จริงจังกับการแก้ไขปัญหา ร้อยละ 34.58 ระบุว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนในธุรกิจรถรับจ้างสาธารณะ ร้อยละ 12.60 ระบุว่า หน่วยงานภาครัฐพยายามปกป้องรถแท็กซี่สาธารณะทั่วไป และร้อยละ 0.81 ระบุอื่น ๆ เช่น ภาครัฐกับสหกรณ์แท็กซี่มีส่วนได้ส่วนเสียกันจึงไม่ได้ให้ความสนใจกับการแก้ไขระบบขนส่งสาธารณะอย่างจริงจัง
ในส่วนของความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา GrabTaxi และ GrabCar พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.24 ระบุว่าปัญหา GrabTaxi และ GrabCar ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน รองลงมา ร้อยละ 37.00 ระบุว่า ค่อนข้างเร่งด่วน ร้อยละ 19.28 ระบุว่า ไม่ค่อยเร่งด่วน และร้อยละ 6.48 ระบุว่า ไม่เร่งด่วนเลย
ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นการทำให้บริการของ GrabTaxi และ GrabCar ถูกกฎหมาย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.61 เห็นด้วย ในประเด็นการทำให้บริการของ GrabTaxi และ GrabCar ถูกกฎหมาย ร้อยละ 2.42 ไม่เห็นด้วยกับการทำให้บริการของ GrabTaxi และ GrabCar ถูกกฎหมาย และร้อยละ 13.97 ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
เมื่อพิจารณาลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.36 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 43.64 เป็นเพศชาย โดยร้อยละ 66.35 มีอายุ 18-30 ปี รองลงมา ร้อยละ 23.97 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 8.04 มีอายุ 41-50 ปี และร้อยละ 1.64 มีอายุ 51-60 ปี ตัวอย่างร้อยละ 57.54 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา ร้อยละ 37.86 จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4.37 จบการศึกษาระดับปริญญาโท และร้อยละ 0.23 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 32.55 เป็นนักเรียน/นักศึกษา รองลงมา ร้อยละ 32.32 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 19.75 ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 8.20 เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ ร้อยละ 5.46 เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และร้อยละ 1.72 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/เกษียณอายุ ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 59.95 มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน รองลงมา ร้อยละ 22.25 มีรายได้ 20,001 - 25,000 บาท/เดือน ร้อยละ 11.01 มีรายได้ 25,001 - 30,000 บาท/เดือน และร้อยละ 6.79 มีรายได้มากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป/เดือน


แท็ก นิด้า  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ