ก.ล.ต. รับฟังความเห็นเพิ่มธุรกิจที่ปรึกษาและผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นธุรกิจประเภทใหม่ในการกำกับดูแล

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 22, 2019 14:55 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ครอบคลุมธุรกิจให้คำแนะนำการลงทุน และธุรกิจจัดการเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม และป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายที่ทำให้ประชาชนได้รับความเสียหาย
ปัจจุบันการกำกับ "ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล" ภายใต้ พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ครอบคลุมธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับธุรกิจหลักทรัพย์แล้ว ยังไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจการให้คำแนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจการจัดการเงินลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยที่ผ่านมา มีบริษัทหลักทรัพย์ให้ความสนใจและมาหารือกับ ก.ล.ต. ถึงความเป็นไปได้ในการให้บริการธุรกิจในลักษณะดังกล่าว เพื่อแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าลงทุนให้กับลูกค้า พร้อมทั้งลงทุนตามนโยบายที่ได้ตกลงกับลูกค้า ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนนอกเหนือไปจากการลงทุนในหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ช่วงที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการชักชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจเข้าข่ายหลอกลวง ทำให้ ก.ล.ต. จะไม่สามารถกำกับดูแลให้ครอบคลุมผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้
ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพิ่มขอบเขตความคุ้มครองให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายหรือได้รับบริการที่ไม่เหมาะสม โดยมีข้อสรุปในการเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ประกาศให้ "ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล" และ "ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล" เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่เพิ่มเติม โดยแยกตามประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ โทเคนดิจิทัลและคริปโทเคอร์เรนซี
(2) กำหนดคุณสมบัติ เงื่อนไข และกระบวนการในการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ โดยให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทที่มีอยู่แล้ว
(3) กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสำหรับที่ปรึกษาโทเคนดิจิทัลและที่ปรึกษาคริปโทเคอร์เรนซี ใบละ 15,000 บาท และสำหรับผู้จัดการเงินทุนโทเคนดิจิทัลและผู้จัดการเงินทุนคริปโทเคอร์เรนซี ใบละ 500,000 บาท
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 02-033-9712, 02-033-4639 หรือ 02-033-9700 หรือทาง e-mail: piyaruj@sec.or.th, ornicha@sec.or.th หรือ wasu@sec.or.th จนถึงวันที่
20 สิงหาคม 2562
หมายเหตุ : เอกสารรับฟังความคิดเห็น https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=481


แท็ก ก.ล.ต.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ