ม.ศรีปทุม เปิดบรรยาย ให้ความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 09:55:46 น.
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 จัดอบรม หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ถ่ายทอดองค์ความรู้สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันนี้ (23 ก.ค.62) ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานพิธี เปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ "หลักสูตรประจำ" "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"รุ่นที่ 2 ปี 2561 ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้มอบหมายให้ วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 จัดการบรรยาย ขึ้น เพื่อให้ความรู้ แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวนกว่า 500 คน

โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ วีรกรรมของบรรพชนในอดีต ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกปักรักษาประเทศชาติ ปลูกจิตสำนึก ให้ข้าราชการและประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญ ในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ให้ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาทของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชประสงค์สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง