มกอช. อบรม การเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 16:11:21 น.
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิต การรับรอง การแปรรูป และการตลาดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตลอดห่วงโซ่ การผลิต จากต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และสามารถนำองค์ความรู้ และแนวทางที่ได้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน และประกอบอาชีพ เพื่อผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีแน้วโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสได้ทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มในบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ผู้ร่วมการสัมมนาครั้งนี้ จำนวน 170 คน ประกอบด้วย เกษตรรุ่นใหม่ Yong Smart Farmer เกษตรกร กลุ่มเกษตกร เกษตรอินทรีย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด และหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายกิตติเกษม นิ่มสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง