กรมวิทยาศาสตร์บริการผลักดันการใช้ประโยชน์สารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารไทย

ข่าวทั่วไป Friday August 23, 2019 17:07 —ThaiPR.net

กรมวิทยาศาสตร์บริการผลักดันการใช้ประโยชน์สารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารไทย

กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดสัมมนา เรื่อง "สารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร" เป้าหมายให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ได้พัฒนาศักยภาพการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสำคัญ มีความเข้าใจกฎระเบียบ มาตรฐาน และสามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ โดยมี ผศ.ดร. สุรพงษ์ พินิจกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุสัมผัสอาหาร นายนภดล แก้วบรรพต นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารจากภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 140 คน ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ดร.ลดาฯ กล่าวว่า อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ มีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศไทย แม้พบปัญหาอุปสรรคทั้งทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี แต่อาจเปลี่ยนเป็นโอกาสได้หากผู้ประกอบการรู้ทันและสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กรมวิทยาศาสตร์บริการมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้สินค้าอาหารและเกษตรที่ส่งออกมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้เน้นให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการกีดกันทางการค้าของการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร โดยสำนักหอสมุดฯได้แนะนำเทคนิควิธีการสืบค้นข้อมูลและแนะนำสารสนเทศที่น่าเชื่อถือ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม มีการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานสามารถเพิ่มมูลค่า รวมทั้งมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาใช้อ้างอิงได้
ช่วงบ่ายวันนี้ยังมีการเสวนา เรื่อง"วิจัย นวัตกรรม และสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร" เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ แนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคและอาหารยุคใหม่ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ตลอดจนการนำสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร โดยสมาชิกเครือข่ายศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นฤมล รื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนายบุญเลิศ อรุณพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.จิราภรณ์ บุราคร รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นวิทยากรเสวนาครั้งนี้ด้วย ในงานยังมีนิทรรศการแสดงบริการสารสนเทศ และบริการที่เกี่ยวข้องกับ การทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงผลงานวิจัยนวัตกรรม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ