ภาพข่าวอาชีวะชูคุณธรรมและคนดีเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ

ข่าวทั่วไป Friday September 13, 2019 09:40 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: อาชีวะชูคุณธรรมและคนดีเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ

กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อนำเสนอผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ จำนวน 113 แห่ง เสนอตัวอย่างโครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา 45 โครงการ และนำเสนอหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรมอาชีวศึกษา 29 เรื่อง โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
ดร.บุญรักษ์ เปิดเผยว่า โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา สอศ. ได้ดำเนินการขับเคลื่อน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานคุณธรรม และขยายผลการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่สถานศึกษา ในสังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐทุกแห่ง รวมทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมให้แก่กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ครูแกนนำซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเริ่มต้นและผลักดันให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาตนเองสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และประสบผลสำเร็จ โดยมีการจัดทำแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา เกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา การนิเทศติดตาม ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในลักษณะการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างอาชีวศึกษาภาค อาชีวศึกษาจังหวัด และสถานศึกษา โดยการส่งเสริม สนับสนุน ด้วยกระบวนการนิเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทั้งในระดับจังหวัด และระดับภาค เพื่อให้ได้สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอื่นๆ และชุมชนในภาคนั้นๆ ตลอดจนจัดทำเว็บไซต์ www.r-moral.net เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์การพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมของสถานศึกษา
ในการสัมมนาครั้งนี้ได้จัดให้มีการมอบโล่และเกียรติบัตร ภาพยนตร์และสารคดีอาชีวะ คุณธรรม สร้างชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งมีรางวัลและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้ สารคดียอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ชื่อผลงาน วินัย...ก้าวแรกแห่งความยั่งยืน รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ชื่อผลงาน ลอด รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ชื่อผลงาน วันใส...หัวใจคุณธรรม รองชนะเลิศ อันดับที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ชื่อผลงาน เส้นทางชีวิต น้องครีม และรองชนะเลิศอันดับที่ 4 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ชื่อผลงาน การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ชื่อผลงาน แสงไฟเพื่อชีวิต รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ชื่อผลงาน เปลี่ยน รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ชื่อผลงาน Garbage "คุณค่า" และรองชนะเลิศอันดับ 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ชื่อผลงาน เกษตรต้องเลือก และรองชนะเลิศอันดับที่ 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ชื่อผลงาน ลิขิต รางวัลเนื้อหายอดเยี่ยม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ชื่อผลงาน วินัย...ก้าวแรกแห่งความยั่งยืน รางวัลพัฒนายอดเยี่ยม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ชื่อผลงาน ธรรม :...เพื่อยาย รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ชื่อผลงาน ลูกจ๋า และรางวัล Popular Vote ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ชื่อผลงาน ลิขิต รางวัล ขวัญใจผู้ชม ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ชื่อผลงาน วินัย...ก้าวแรกแห่งความยั่งยืน วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ชื่อผลงาน แสงไฟเพื่อชีวิต วิทยาลัยเทคนิคนางรอง ชื่อผลงาน ลอด และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ชื่อผลงาน เปลี่ยน (Change)
สำหรับ รางวัล Audiences Award พร้อมโล่และเกียรติบัตร ในโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์และสารคดีอาชีวะ คุณธรรม สร้างชาติ ประจำปี 2562 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ชื่อผลงาน เปลี่ยน (Change)
ดร.บุญรักษ์ กล่าวปิดท้ายว่า ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" และรางวัล "คนดีศรีอาชีวศึกษา" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างความศรัทธา และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู ข้าราชการพลเรือน บุคลากรอาชีวศึกษา และลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมส่วนรวม ประกอบด้วย รางวัล "คนดีศรีอาชีวศึกษา" จำนวน 13 ราย โดยคัดเลือกจากข้าราชการพลเรือนหรือบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจ้างประจำสังกัด สอศ.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 2 คน และรางวัล "ครูดีศรีอาชีวศึกษา" จำนวน 169 ราย 65 ประเภทสาขาวิชา โดยคัดเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากทุกสาขาวิชาของสถานศึกษา สาขาวิชาละ 1 คน ทั้ง 5 ภาค ภาคละ 1 คน คัดเลือกผ่านคณะกรรมการระดับสถานศึกษา คณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และคณะกรรมการระดับสอศ.ตามลำดับ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ