กทม. ได้ผลประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 88.5 คะแนน ตั้งเป้าหมายปี 63 สู่ระดับ AA

ข่าวทั่วไป Friday November 1, 2019 08:37 —ThaiPR.net

กทม. ได้ผลประเมินคุณธรรมความโปร่งใส 88.5 คะแนน ตั้งเป้าหมายปี 63 สู่ระดับ AA

กรุงเทพฯ--1 พ.ย.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ว่า ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานครได้คะแนนสูงสุด 88.5 อยู่ในระดับผลการประเมิน A สูงกว่าผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งได้ 82.37 คะแนน และเมื่อเทียบกับ อปท. อื่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร อยู่ในลำดับที่ 9 โดยมีผลการประเมินคะแนนรายตัวชี้วัด 10 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันการทุจริต 100 คะแนน ด้านการเปิดเผยข้อมูล 97.78 คะแนน ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 89.88 คะแนน ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 84.76 คะแนน ด้านการใช้อำนาจ 84.06 คะแนน ด้านการใช้งบประมาณ 82.37 คะแนน ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 82.30 คะแนน ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 81.80 คะแนน ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 79.34 คะแนน และด้านการปรับปรุงการทำงาน 74.29 คะแนน
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ซึ่งมีทั้งระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงในตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน และนำผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาถอดบทเรียนสำหรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรุงเทพมหานคร มีระดับผลการประเมินไม่ต่ำกว่า A โดยกำหนดเป้าหมายผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ในระดับ AA


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ