ก.ล.ต. ร่วมกับ กสม. จัดหลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย” เป็นครั้งแรก

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 11, 2019 11:00 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดหลักสูตรอบรม "ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย" ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ และนำกระบวนการในการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ โดยมีนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางปะราลี สุคนธมาน รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. นางปะราลี กล่าวว่า ก.ล.ต. ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในตลาดทุน อีกทั้ง ก.ล.ต. ยังเป็นหนึ่งในองค์กรภาครัฐที่ได้รับมอบหมายตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ให้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักการของ UNGPs ในด้านเสาหลักที่ 1 ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครอง "ในยุคที่ภาคธุรกิจต้องเผชิญกับปัญหาและรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบให้การดำเนินธุรกิจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งที่เกิดกับองค์กรของตนเองโดยตรงและองค์กรอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันทางธุรกิจ (Supply Chain) ซึ่งการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะเป็นการป้องกันผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจได้" นางปะราลี กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ