“อาชีวะจัดงานองค์การนักวิชาชีพ ภาคกลาง เสริมสร้างผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข”

ข่าวทั่วไป Wednesday November 27, 2019 11:00 —ThaiPR.net

“อาชีวะจัดงานองค์การนักวิชาชีพ ภาคกลาง เสริมสร้างผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข”

กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดงาน นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประธานกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค ภาคกลาง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ประธานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง คณะกรรมการการดำเนินงาน และนักเรียน นักศึกษาองค์การ นักวิชาชีพ ร่วมงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ภายใต้คำขวัญ "องค์การวิชาชีพก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า มีคุณธรรมล้ำปัญญา อาชีวศึกษาสร้างคนดี"มีองค์การนักวิชาชีพฯ จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชน จำนวน 76แห่ง ผู้ร่วมการประชุม 310คน และครูที่ปรึกษา75คน โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แบ่งออกเป็น ประเภทช่างอุตสาหกรรม ประเภทเทคนิคพื้นฐาน ประเภทพาณิชยกรรม/ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประเภทวิชาชีพระยะสั้น การแข่งขันทักษะพื้นฐาน เช่น การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง การประกวดดนตรีไทย การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมทั้งสิ้น 102 ทักษะ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2,353คน มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การนำเสนอผลงานองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคกลาง จำนวน 9สถานศึกษา และการจัดนิทรรศการผลงานหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ จำนวน 2คน
เลขาธิการฯ กล่าวต่อว่า ในการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนากิจกรรมองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อได้พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านมาตรฐานผู้เรียน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เพื่อให้สมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ เสริมสร้างประสบการณ์ ส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในองค์การนักวิชาชีพ และองค์กรอื่นทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์การนักวิชาชีพเป็นอีกมิติหนึ่งของการจัดการอาชีวศึกษา ที่พร้อมให้นักศึกษาอาชีวะก้าวไปเป็นกำลังคนคุณภาพในอนาคตสร้างความเข้มแข็ง ให้กับประเทศชาติ ต่อไป
ทั้งนี้การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน จะจัดขึ้นในระดับภาค 5ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 2-6ธันวาคม 2562ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9-13ธันวาคม 2562 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-20ธันวาคม 2562 ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-27ธันวาคม 2562 และระดับชาติ ครั้งที่ 29ระหว่างวันที่ 30มกราคม – 3กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในภาคกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ