วธ.จัด 4 กิจกรรมมอบความสุขแบบวิถีไทยส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 63 เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน

ข่าวทั่วไป Monday December 16, 2019 16:42 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 ธ.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วธ.จัด 4 กิจกรรม "มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 63" เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน "สวดมนต์ข้ามปี - สักการะพระพุทธรูปสำคัญ - ไหว้พระ 10 วัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ" เปิด "พิพิธภัณฑ์ – อุทยานประวัติศาสตร์ – หอศิลป์"ชมฟรี ฉายหนังดีที่สุดของโลก เชิญชวนส่งบัตรอวยพรออนไลน์ วันที่ 16 ธ.ค.๒๕๖๒ ที่ห้องโถงชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม "ของขวัญปีใหม่ จากรัฐบาลถึงประชาชนโดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563"โดยมี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้จัดกิจกรรม "ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลถึงประชาชน โดยกระทรวงวัฒนธรรม มอบความสุขแบบวิถีไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563" เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีนี้มี 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมทำความดีช่วงปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญและทำกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม ประกอบด้วย (1) "สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ๒๕๖๓" โดยวธ. บูรณาการร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาเถรสมาคม องค์กรทางศาสนา และภาคประชารัฐ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัด ศาสนสถาน และสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ (๒) จัดช่องทางพิเศษและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาไหว้พระช่วงปีใหม่ ณ วัดสำคัญทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดกิจกรรม "ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล" ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีบริการรถรับ-ส่งฟรีแก่ประชาชนที่มาไหว้พระ ณ 10 วัดสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นต้น สำหรับส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม ณ วัดสำคัญ ๗๖ จังหวัด อาทิ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร และ(๓) "สักการะพุทธรูปสำคัญ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ" โดยกรุงเทพจัดกิจกรรมสักการะพระพุทธรูป "พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน: พิพิธทศปฏิมาอารยศิลป์" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ ๑๐ องค์ ได้แก่ พระพุทธสิหิงค์ (ศิลปะไทย) และพระพุทธรูปพุทธศิลป์นานาประเทศ 9 องค์ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวไทยสักการะ และในส่วนภูมิภาคอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญให้ประชาชนสักการะ อาทิ พระพุทธรูปหลวงพ่อเพชร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี จ.ชัยนาท พระนิรันตราย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จ.เพชรบุรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ เป็นต้น 2. กิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ในแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประกอบด้วย (1) เปิดแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๔๑ แห่ง และอุทยานประวัติศาสตร์ ๑๑ แห่ง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น นอกจากนี้ มีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วย (2) เปิดหอศิลป์ร่วมสมัยให้กับประชาชนเข้าชมฟรี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 และวันที่ 2 มกราคม 2563 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ 3. กิจกรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำความสุข ประกอบด้วย (๑) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 5 มกราคม 2563 โดยจัดกิจกรรม อาทิ มหกรรมอาหาร ตลาดวัฒนธรรม และการแสดงของศิลปินแห่งชาติ ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ และจัดการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาทิ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น (๒) กิจกรรม ทึ่ง! หนังโลก จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง "Seven Samurai : เจ็ดเซียนซามูไร" หนึ่งในหนังดีที่สุดตลอดกาลของโลก ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์สกาลา กรุงเทพฯ และ 4. กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยของขวัญวิถีไทย เพื่อส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้และรณรงค์ให้ประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นของขวัญปีใหม่ ประกอบด้วย (1) ให้บริการบัตรอวยพรส่งความสุขปีใหม่ในรูปแบบบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ e – Card ทางwww.ocac.go.th เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนส่งความสุขแบบสะดวก ประหยัด ช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม (2) กิจกรรม "ของขวัญ ของฝาก ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย" โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Product of Thailand: CPOT) ที่มีความโดดเด่น ออกร้านจำหน่าย สาธิตและจัดแสดงในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ณ สถานที่สำคัญทุกจังหวัด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใช้สินค้าทางวัฒนธรรมเป็นของขวัญปีใหม่และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดที่ สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ และเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ