เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday February 20, 2020 14:18 —ThaiPR.net

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ร่วมเปิดค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--ซีพีเอฟ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2563 โดย นายจอมกิติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายประพาฬพงษ์ มากนวล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรุงเทพมหานคร กว่า 11 หน่วยงาน เข้าร่วมในพิธี ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โครงการค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ" ดำเนินการขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึก รักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ผ่านการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ ให้กับเยาวชน โดยออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการความรู้ จากหน่วยงานต่างๆ ในแบบ Active Learning เน้นการลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชนสามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้อย่าง มีศักยภาพเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของชาติตาม "ศาสตร์พระราชา" ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้ง "สืบสาน รักษา และต่อยอด" ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ"แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชานุญาตให้โครงการค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ นอกจากนี้โครงการค่าย "เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติฯ" ยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี "ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานไม่ว่าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต อันนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กลุ่ม ทรู ได้ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการฯ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์นำหลักสูตรการตลาดเบื้องต้น เพื่อสอนให้รู้จักการวางแผนการตลาด และสร้างโมเดลการพัฒนา โดยมีการคำนึงถึงจริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Business Ethics) ควบคู่ไปด้วย, กลุ่ม ทรู นำ App We Grow ร่วมอบรมในหลักสูตร เรียนรู้คุณค่าพรรณไม้ด้วยเทคโนโลยี กว่า 6 ปี มีเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม มากกว่า 38,000 คน ในปี 2563 กำหนดการจัดค่ายฯ จะมีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน โดยค่ายแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 60 คน จำนวน 10 โรงเรียน ทั้งนี้ กลุ่ม ทรู กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ และ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมจัดอบรมแบบบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติอย่างแท้จริง ในปีนี้ทรูยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้กับเยาวชน โดยมอบแว่นตาเสมือนจริง หรือ แว่น VR 360° ให้ 31 ศูนย์ ศูนย์ละ 6 ตัว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพป่าและธรรมชาติที่แตกต่างในแต่ละภูมิภาคของประเทศ รวมถึงสถานที่สำคัญๆ แบบเสมือนจริง จากวีดิทัศน์มุมมอง 360 องศา ผ่านแว่น VR อีกด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ