วธ.รณรงค์นิสัยการออม-รองรับสังคมผู้สูงอายุในชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ ระดมวัฒนธรรมจังหวัดเร่งขยายชุมชนฯ เพิ่ม

ข่าวทั่วไป Monday February 24, 2020 14:22 —ThaiPR.net

วธ.รณรงค์นิสัยการออม-รองรับสังคมผู้สูงอายุในชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ ระดมวัฒนธรรมจังหวัดเร่งขยายชุมชนฯ เพิ่ม

กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมและนำเสนอการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 6/2563 โดยมีผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด 23 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ มหาสารคาม อุดรธานี หนองบัวลำภู นครศรีธรรมราช ตราด สมุทรสงคราม ชัยนาท บุรีรัมย์ แพร่ ราชบุรี แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด ตาก บึงกาฬ ลำปาง พิจิตร สตูล อุบลราชธานี นครพนม จันทบุรี นครนายก กาญจนบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ กระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขอให้วัฒนธรรมจังหวัดเร่งจัดทำแผนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ และลงพื้นที่ประสานพลัง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) ดำเนินงานตาม 9 ขั้นตอน เร่งใช้หลักธรรม แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรม แก้ปัญหาชุมชน นำไปสู่ความสามัคคี สงบสุข ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) บรรลุ 3 ตัวชี้วัด 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประชาชน คือ ประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงามด้วยหลักศาสนา มีความมั่งคั่งเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย ระดับสังคม องค์กร/ชุมชน/หน่วยงาน เป็นสังคมคุณธรรมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรและแบ่งปัน ระดับประเทศชาติ มีความสงบสุข สมานฉันท์ มั่งคงด้วยมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
"ที่สำคัญขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ให้มีบทบาท ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้มีความร่วมมือจากระทรวงมหาดไทย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้การสนับสนุนส่งเสริมงาน บวร ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านทางกลุ่มไลน์ พลังบวร จังหวัดต่างๆ ให้ทุกชุมชนเป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ยกตัวอย่าง ข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นโยบายเรื่องการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อวางแผนการใช้เงิน รู้จักเก็บออมเงินเพื่ออนาคต การเตรียมความพร้อมให้ชุมชนคุณธรรมฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยว บริการที่พัก โฮมสเตย์ อาหาร สินค้า รองรับผู้สูงอายุได้พักผ่อน ท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ พาลูกหลานไปเที่ยวเรียนรู้ความเป็นไทย การประชาสัมพันธ์ชุมชนคุณธรรมฯ ให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่และสังคมในวงกว้าง ดังนั้น จึงขอให้ช่วยกันขยายชุมชนคุณธรรมฯ กว่า 22,000 ชุมชน ให้มีเครือข่ายมากยิ่งขึ้นรองรับสังคมในอนาคต" ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ