ม.ทักษิณ เตรียมพร้อมรับมือภิบัติภัย ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย

ข่าวทั่วไป Thursday February 27, 2020 16:53 —ThaiPR.net

ม.ทักษิณ เตรียมพร้อมรับมือภิบัติภัย ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มภารกิจแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ 2 (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา เปิดการอบรมซ้อมแผน ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ มีวิสัยทัศน์ คือ มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนภายในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037) มีการกำหนดความท้าทาย 5 ประเด็น คือ 1) ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 2) ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 3) ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 4) การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และ 5) ความมั่นคงทางการเงิน และนำระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 มีนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จำนวน 10,750 คน มีบุคลากรประมาณ 500 คน มีอาคารที่ใช้จัดเป็นห้องเรียนบรรยาย ห้องเรียนปฏิบัติการ และห้องสำนักงานของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 33อาคาร จากข้อมูลการจัดตารางเรียนตารางสอนและข้อมูลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พบว่า ทุกช่วงเวลาของการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในแต่ละอาคารมีปริมาณจำนวนนิสิตและบุคลากรค่อนข้างมาก ซึ่งตามกฎหมายที่ออกตาม พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประกอบกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2561 ประเด็น 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประเมินฯ เสนอแนะมหาวิทยาลัยมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของแผนป้องกันและภาวะฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ดังนั้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาจึงได้จัดโครงการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงบรรยายเพื่อให้ความรู้สำหรับการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุเหตุอัคคีภัยในองค์กร โดย นายสมบูรณ์ จุลสุรางค์ และ นางสาวพยอม ธนมี พร้อมทีมกู้ภัยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง แนะนำและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ และช่วงการปฏิบัติฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ กรณีเกิดเพลิงไหม้ การเตรียมพร้อมรับมือ และการเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน การอพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคารเกิดเหตุสู่จุดรวมพล การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนรถดับเพลิง รถฉุกเฉิน และทีมป้องกันภัย จากเทศบาลเมืองเขารูปช้าง สำหรับการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย ในครั้งนี้ ได้รับสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ