ผอ. สกสว. แจงข้อดีการจัดสรรงบหลังปฏิรูประบบวิจัยครั้งใหญ่ เกาถูกที่คัน จัดสรรงบตรงจุด รัฐรู้ว่าควรลงทุนเท่าไหร่

ข่าวทั่วไป Wednesday March 4, 2020 13:22 —ThaiPR.net

ผอ. สกสว.  แจงข้อดีการจัดสรรงบหลังปฏิรูประบบวิจัยครั้งใหญ่ เกาถูกที่คัน จัดสรรงบตรงจุด รัฐรู้ว่าควรลงทุนเท่าไหร่ กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผอ.สกสว. สื่อสารข้อมูล สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ต่อประชาคมวิจัย ม.ขอนแก่น แจงข้อดีการจัดสรรงบหลังปฏิรูประบบวิจัยครั้งใหญ่ และ Basic Research Fund ทุนวิจัย ที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสารสิน ตึกสิริคุณากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เดินทางมาบรรยายให้กับผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายวิจัย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 100 คน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “สกสว. พบประชาคมวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น : แนวทางการขอรับการสนับสนุน Fundamental Fund” เบื้องต้น ผอ. สกสว. เปิดเผยว่า ตาม พรบ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ระบุว่า สกสว. มีภารกิจสำคัญในการจัดทำแผน ววน. ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดสรรบประมาณไปยังหน่วยงานในระบบ ววน. โดยดำเนินการจัดสรรงบประมาณวิจัยผ่าน “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือ “TSRI FUND” นับเป็นครั้งแรกของระบบวิจัยฯไทยที่การออกแบบแผนล้อไปกับการจัดสรรงบประมาณในหน่วยเดียวกัน เพื่อให้เกิดศักยภาพในการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประเมินผล ตลอดจนมีระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ยังให้เกิดผลลัพธ์สู่สังคมอย่างเห็นภาพชัด และรัฐบาลสามาถคาดการณ์ได้ว่า ควรลงทุนได้เซคเตอร์วิจัยของประเทศมากน้อยเพียงใด อย่างไร จึงจะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างเห็นผล สำหรับในปีงบประมาณ 2563 งบประมาณด้าน ววน. ที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาฯ แล้วเสร็จนั้นเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 24,068 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.การจัดสรรตรงไปหน่วยงาน 11,513 ล้านบาท หรือ 47.8 % 2.จัดสรรผ่านกองทุน TSRI Fund 12,555 ล้านบาท หรือ 52.2 % ซึ่งเงินจัดสรรผ่านกองทุนฯ จะส่งไปยังสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัย และสำหรับการจัดสรรงบประมาณ ววน. ในปีงบประมาณ 2564 -2566 นั้น จะแบ่งการจัดสรรเป็น 1) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) 50 % 2) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) 50 % 2.1) Basic Research Fund 15 % สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 2.2) Function Based RDI Fund 35 % สำหรับหน่วยงานในระบ ววน. ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 สกสว. ได้เสนอของบประมาณด้านการวิจัยฯ ภายใต้วงเงิน 47,192 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.375 % ของจีดีพี ทั้งนี้จะเห็นได้ว่างบวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมหาวิยทาลัยโดยตรงคือ “Basic Research Fund” เป็นการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน โดยเป็นกรอบการทำงานระดับมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม สร้างความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมขอมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์ พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศ ในส่วนของการพัฒนานักวิจัยนั้น มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง ต้องการให้มีนักวิจัยหลากหลายที่สมดุลทั้งสายวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม เพื่อเป็นฐานนักวิจัยรับทุนในส่วนของการทำงานงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ต่อไป นอกจากนี้ Basic Research Fund ยังมีขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย ส่งเสริมสถาบันวิจัยในหน่วยงาน ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยที่จำเป็น ตลอดจนส่งเสริมการบริหารงานวิจัยของสถาบัน โดยขั้นตอนการบริหารทุน Basic Research Fund สกสว. จะจัดเป็นทุนก้อนระยะยาวที่ไม่ใช่ปีต่อปี (Block Grant) มาที่มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารงบประมาณนี้โดยอาจทำหน้าที่คล้าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.เดิม) ภายในมหาวิทยาลัย ที่มีโครงสร้าง คณะกรรมการ สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีระบบการพิจารณาติดตาม ตลอดจนมีระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยนักวิจัยสามารถกำหนดงานวิจัยประเภทที่เรียกว่า Blue Sky Research งานวิจัยตามความสนใจของตนได้ เป็นงานวิจัยที่สามารถวัดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการตีพิมพ์ (Publication)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ