สบพ.ขานรับนโยบายรัฐบาลกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

ข่าวทั่วไป Tuesday April 7, 2020 17:25 —ThaiPR.net

สบพ.ขานรับนโยบายรัฐบาลกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--สถาบันการบินพลเรือน

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่กระจายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) มีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา ผู้เข้าอบรม พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยตามแถลงการณ์ของคณะรัฐมนตรีที่ให้มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน และสถานที่ที่มีการรวมกลุ่ม ปิดดำเนินการชั่วคราวนั้น สบพ. จึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดฯ ในพื้นที่ของ สบพ. ดังนี้

1.ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 โดยมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมนั้น ต่อมากรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกระดับปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีและประกาศของกรุงเทพมหานคร สบพ. จึงได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 และกำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

1.1 นักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโททุกหลักสูตร ให้หยุดการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ณ สบพ. ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 โดยให้ดำเนินการสอนผ่านรูปแบบออนไลน์หรือในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

1.2 ให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ประสานงานกับผู้อำนวยการหลักสูตรหรือผู้อำนวยการกองวิชาเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีไป สำหรับการเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ สบพ. จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดฯคลี่คลาย

2.แนวทางการทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพและขวัญกำลังใจของบุคลากรและนักศึกษา จากนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังต่างๆ สถาบันการบินพลเรือนมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยทำประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงานและครอบครัวในอัตราพิเศษ และทำประกันให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นทุกชั้นปี รวมจำนวน 1,945 คน เพื่อคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมจากเดิมที่ สบพ. ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักศึกษา สบพ. เป็นรายปีแล้ว

3.แนวทางการคัดกรองไข้ก่อนเข้าพื้นที่ สบพ. สถาบันการบินพลเรือนคัดกรองคนเข้าสถาบันการบินพลเรือนนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น ติดสติ๊กเกอร์ และขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสถาบันได้เปิดประตูทางเข้า-ออก เพียงประตูเดียวเพื่อให้ทุกคนได้ผ่านการตรวจคัดกรอง ซึ่งเมื่อผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแล้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ติดบริเวณเสื้อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว

นอกจากนี้ สถาบันการบินพลเรือนยังได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยเฝ้าระวังผู้ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดบริเวณเสื้อ ซึ่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสถาบัน จนกว่าจะผ่านการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนของสถาบันการบินพลเรือน

4.แนวทางประชาสัมพันธ์และยกระดับความปลอดภัยของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4.1 สถาบันการบินพลเรือนดำเนินการปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอบโอโซนทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบันการบินพลเรือน

4.2 มีการเพิ่มจุดล้างมือโดยใช้เท้าเหยียบเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค

4.3 มีการรณรงค์ให้พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มาติดต่อราชการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

4.4 มีการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องผ่านสื่อต่างๆของ สบพ.

4.5 เว้นระยะห่าง Social distancing ในการทำงานของพนักงาน สบพ. มีการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Video Conference) และกำหนดระยะห่างของผู้มาติดต่อราชการ

ทั้งนี้ สบพ.ได้แจ้งให้นักศึกษา ผู้เข้าอบรม พนักงาน/ลูกจ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ สบพ. รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ให้ความร่วมมือและปฎิบัติตามแนวทางหรือมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบเหตุการณ์ผิดปกติให้ติดต่องานพยาบาลได้ที่หมายเลข 02 272 5741–4 ต่อ 228 หรือ 086 337 4142


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ