กรมบัญชีกลางกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 21, 2020 10:36 —ThaiPR.net

กรมบัญชีกลางกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--กระทรวงการคลัง นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความพร้อมทางด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อรองรับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเยียวยาประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในปัจจุบัน มีแผนงาน/โครงการจำนวนมาก กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดรหัสบัญชีย่อย เพื่อให้หน่วยงานใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังในกรณีเบิกเป็นค่าใช้จ่าย โดยให้ใช้ชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 และระบุรหัสบัญชีย่อยตามตารางรหัสบัญชีย่อยในบัญชีแยกประเภทของบัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 5107010113 เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังครั้งนี้ เพื่อให้รายงานการเงินสามารถแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานหรือโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล การเบิกจ่ายเงินจากคลังของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรเงินดังกล่าว และกรมบัญชีกลางมีข้อมูลการใช้จ่ายเงินประกอบการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินเสนอรัฐสภา เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน รวมทั้งรัฐบาลสามารถนำข้อมูลการใช้จ่ายเงินมาพิจารณากำหนดเชิงนโยบายในการบริหารประเทศต่อไป โดยให้มีการจำแนกข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือข้อมูลทางการเงินเพื่อจัดกลุ่มรายการทางการเงินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกันผ่านการระบุรหัสบัญชีย่อย ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินเพื่อการดังกล่าวประสานกรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เพื่อดำเนินการผูกความสัมพันธ์รหัสบัญชีย่อยกับรหัสหน่วยงาน เพื่อใช้ในการบันทึกรายการขอเบิกเงินจากคลังต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดตารางรหัสบัญชีย่อยดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ