“กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมมือกันคว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2563”

ข่าวทั่วไป Friday September 18, 2020 15:36 —ThaiPR.net

“กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมมือกันคว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2563”

กรุงเทพฯ--18 ก.ย.--กรมที่ดิน

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ประกาศให้กรมที่ดิน ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงานระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

กรมที่ดิน ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางระบบอินเทอร์เน็ต (DOLWMS : Department of Lands Web Map Service) หรือ LandsMaps” เริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหาการไม่ทราบตำแหน่งที่ดิน ด้วยการบูรณาการข้อมูลด้านทะเบียนที่ดินและรูปแปลงที่ดินจากฐานข้อมูลดิจิทัลที่กรมที่ดินมีอยู่นำมาใช้ประโยชน์ร่วมกับเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) และ Google Maps ได้แก่ ภาพถ่ายดาวเทียม ตำแหน่งสถานที่สำคัญ เส้นทาง และสภาพพื้นที่ของแปลงที่ดินในมุมมองจากถนน (Street View) ทำให้ประชาชนสามารถทราบตำแหน่งที่ดิน เส้นทางการเดินทาง สภาพพื้นที่ที่เห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียม และเส้นทางจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ และได้นำไปสู่แนวความคิดริเริ่มในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการของกรมที่ดิน ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร นักศึกษา นักวิจัย และนักธุรกิจ เป็นต้น

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินได้การบูรณาการความร่วมกับ กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ทำการพัฒนา “LandsMaps” บน Web Application ให้บริการทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th และบูรณาการข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งให้บริการ Service รูปแปลงที่ดินดิจิทัลแก่ สพร. เพื่อพัฒนาระบบบน Mobile Application ทั้งระบบ iOS และ Android ภายใต้โครงการพัฒนา “ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel: GovChannel)” สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ปัจจุบัน กรมที่ดินได้พัฒนาต่อยอดระบบโดยการบูรณาการข้อมูลที่ดินดิจิทัล ราคาประเมินที่ดินรายแปลง ขยายผลรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังระบบให้บริการประชาชนในการคำนวณภาษีอากรของกรมที่ดินเพื่อให้ประชาชนทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมภาษีอากรที่จะต้องชำระในวันจดทะเบียน และผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Zoning) ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลที่ดินและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในคราวเดียวกัน ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าคำขอ ค่าพยาน ค่าพิมพ์เอกสาร ลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถค้นหาข้อมูลด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลาทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีความสะดวก รวดเร็ว และการออกแบบระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐเพื่อสนับสนุนการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน Ease of Doing Business ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property) ของประเทศไทย

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน ได้มีการนำเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 33 ล้านแปลง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ 2) และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแปลงที่ดินอีก 4 รายการ ประกอบด้วย ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัด ระยะเวลารอคิวรังวัด การคำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีอากร และพื้นที่ใช้ประโยชน์ (Zoning) ขณะนี้ กรมที่ดินได้ซ้อนทับผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) ครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้เข้าไปใช้บริการ LandsMaps ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 64,338,978 ราย แบ่งเป็น ใช้งานผ่านเว็บไซต์ จำนวน 49,928,631 ราย และใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ จำนวน 14,410,347 ราย เฉลี่ยวันละ 49,000-50,000 ราย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมที่ดินได้ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนอย่างทั่วถึง และมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนายกระดับแอพพลิเคชั่น LandsMaps ให้ใช้งานได้อย่างครอบคลุมและสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สามารถเข้าไปใช้งาน LandsMaps ได้ที่ http://dolwms.dol.go.th หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LandsMaps บนมือถือได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ