อาชีวะเปิดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเอาใจสังคมสว.

ข่าวทั่วไป Friday September 25, 2020 17:18 —ThaiPR.net

อาชีวะเปิดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเอาใจสังคมสว.

กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)โดยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง โดยมีดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยประเภทสารพัดช่างสังกัดสอศ.ที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม หรือการเปลี่ยนอาชีพใหม่ เป็นอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือมากขึ้น ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้เข้มข้น เป็นหลักสูตรเฉพาะทางการดูแลผู้สูงอายุ ใช้เวลาเรียน 420 ชั่วโมง โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสถานพยาบาลหรือศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ตอบโจทย์การมีงานทำ และเพิ่มความสามารถด้านศักยภาพกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศ

นางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามนโยบายจุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาของสอศ. เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยได้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะกลุ่มอาชีพให้มีทักษะเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว หรือผู้ว่างงานที่ต้องการ Re-Skills , Up-Skills และ New-Skills ประกอบกับในปี พ.ศ. 2564 ที่จะถึงนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ คือ มีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจำนวนประชากร และในปี พ.ศ. 2574 มีแนวโน้มที่จะเพิ่มเป็น 28 % ดังนั้นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะกลุ่มงานดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 420 ชั่วโมง มีครูผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยหลักสูตรจะแบ่งเป็น 5 ฐานสมรรถนะ ได้แก่ 1.สมรรถนะพื้นฐานในการบริบาลผู้สูงอายุ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ผู้สูงอายุ สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุ แนวคิดทฤษฎีการสูงอายุ โรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ อาการ พฤติกรรมเสี่ยง การป้องกันและการปฏิบัติตัวในการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะวิกฤติ 2. สมรรถนะการบริบาลผู้สูงอายุ ศึกษาและปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องระบบสมองและ ประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อ และกระดูก ระบบขับถ่ายและระบบอวัยวะสืบพันธุ์และการใช้ยาของผู้สูงอายุ 3. สมรรถนะการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศึกษาและปฏิบัติในเรื่องอาหารและโภชนาการ การออกกำลังกาย การดูแลช่องปาก สุขภาพจิต การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและการจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุ 4. สมรรถนะการสื่อสารทางสุขภาพและจริยธรรมในการดูแล เรียนรู้การใช้คำศัพท์เทคนิคในงานอาชีพเป็นภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีข่าวสาร จริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ และนวัตกรรมการช่วยเหลือผู้สูงอายุตามภูมิปัญญาชาวบ้าน 5. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานพยาบาลหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ โดยการอบรมการดูแลผู้สูงอายุนี้ ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรเข้มข้นที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตบริการ สามารถปฏิบัติดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ หากสนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรเฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.081-913-5118 หรือ โทร. 02-395-3935 ต่อ 330 หรือที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ