รมว.เฉลิมชัย มอบนโยบายขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ จัดงานเวทีพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนงานของกระทรวงเกษตรฯ

ข่าวทั่วไป Monday September 28, 2020 09:18 —ThaiPR.net

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรในพื้นที่ พร้อมจัดเวทีพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพอาสาสมัครเกษตรระดับเขต “อกม. เข้มแข็ง พร้อมใจสู้ภัยศัตรูพืช” ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ถือเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านได้ปฏิบัติงานจัดเก็บรวบรวม และรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านพร้อมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ลงพื้นที่เคียงข้างกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลโครงการเยียวยาเกษตรกรฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เก็บรวบรวมใบสมัครนำส่งสำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึง และรวดเร็ว จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

"กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ถ่ายทอดแผนการขับเคลื่อนงานไปสู่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ดังนี้ 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบทบาทหน้าที่ ในฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตรและงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) มีระบบการทำงานเป็นกลไกและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เชื่อมโยงเครือข่าย การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรทั่วไป 3. การสร้างขวัญกำลังใจ สร้างการรับรู้ให้สาธารณชน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครเกษตร ในฐานะเกษตรกรผู้มีจิตอาสา ให้โอกาสในการแสดงความเป็นผู้นำและเป็นที่เชื่อถือยอมรับของเกษตรกร

สำหรับการเร่งรัดดำเนินการเสนอค่าตอบแทน(ค่าป่วยการ)ให้กับอกม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร เสนอค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ขณะนี้ได้มีประกาศระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 และได้เตรียมเสนอ ครม. เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) ให้กับอาสาสมัครหมูบ้าน โดยคาดจะเร่งจ่ายเงินงวดแรกภายในเดือนตุลาคมนี้

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่1.มะพร้าว ได้มีการควบคุมดูแลเรื่องโรคระบาด และการปรับปรุงพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและต้นทุนในการดูแลต่ำ 2.ยางพารา กระทรวงเกษตรฯมีมาตราดูแลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง การสนับสนุนการใช้ยางพาราในภาครัฐ เชื่อว่ามาตราการต่างๆเหล่านี้จะสามารถยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น" นายเฉลิมชัยกล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ