โดยเน้นย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการดิน น้ำ และระบบนิเวศ พร้อมทั้งขอให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข่าวทั่วไป Monday January 25, 2021 10:21 —ThaiPR.net

โดยเน้นย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการดิน น้ำ และระบบนิเวศ พร้อมทั้งขอให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 13 (13th Berlin Agriculture Ministers' Conference) ผ่านการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ ประจำปี 2564 นี้มีรัฐมนตรีเกษตรจาก 97 ประเทศ และผู้บริหารจาก 14 องค์กรระหว่างประเทศร่วมหารือและผนึกนโยบายให้ภาคเกษตรสามารถฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยมีหัวข้อหลัก คือ "How to Feed the World in Times of Pandemics and Climate Change?"

นายนราพัฒน์ฯ เปิดเผยว่า การเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อ "Adaptation to Climate Change" - การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ตระหนักถึงความสำคัญในหัวข้อนี้ เพราะส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและเกษตรกรในทุกระดับ และได้เสนอการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการในบริบทของกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ 1) บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ กระจายน้ำอย่างเหมาะสมและทั่วถึง พัฒนาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร รวมทั้งป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 2)บริหารจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการวิเคราะห์ดิน ใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ ใช้ระบบ Agri-map เพื่อปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ 3) จัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการความมั่นคงอาหารในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ภาครัฐจะใช้ข้อมูล Big Data เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว 4) ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน โดยดำเนินระบบเกษตร ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร ด้วยการลด ละ เลิก การใช้สารเคมี 5) ส่งเสริม Smart Farmer และสนับสนุนการใช้เครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อยกระดับสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ และเกษตรแบบแม่นยำ และ 6) ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เพื่อดำเนินโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง

ในโอกาสนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถ้อยแถลงผ่านทางคลิปวิดีโอ ซึ่งกระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในฐานะประเทศเจ้าภาพ ได้ประชาสัมพันธ์ถ้อยแถลงจากรัฐมนตรีเกษตรประเทศต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ GFFA หรือ https://www.gffa-berlin.de/en/ โดยยืนยันว่า ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรและระบบอาหาร และการประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลก (The 2021 UN Food Systems Summit) โดยประเทศไทยได้แต่งตั้งผู้ดำเนินการเตรียมการจัดประชุมระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลก (National Dialogues Convenor) กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายและผลักดันให้ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (Chairperson of Committee of Food Security: CFS) ภายใต้กรอบองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อร่วมพัฒนานโยบายด้านความมั่นคงอาหาร ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมนำนโยบายด้านระบบอาหารโลกไปผลักดันให้เกิดผลปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวาะการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals)

นายนราพัฒน์ฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ประเทศไทยร่วมรับรองแถลงการณ์ (Communique) สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 13 เน้นย้ำผลข้อหารือด้านนโยบายระบบอาหารไปขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง ผ่านการทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) และเวทีความร่วมมือในกรอบพหุภาคีต่างๆ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหาร และนำไปจัดทำนโยบายและกิจกรรมเพื่อรายงานในการประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลกในช่วงปลายปีนี้ด้วย.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ