กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดตราด ตระเวนชิมทุเรียนคุณภาพดี อุดหนุนเกษตรกร บนเส้นทางสายตะวันออก

ข่าวท่องเที่ยว Wednesday March 31, 2021 10:39 —ThaiPR.net

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดตราด ตระเวนชิมทุเรียนคุณภาพดี อุดหนุนเกษตรกร บนเส้นทางสายตะวันออก

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดตราด ตระเวนชิมทุเรียนคุณภาพดี อุดหนุนเกษตรกร บนเส้นทางสายตะวันออก

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด หรือนโยบายตลาดนำการผลิต ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตลอดจน การต่อยอดพัฒนาแหล่งผลิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นอีกนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกและบริการที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นการสร้างงานสร้างรายได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคตะวันออกเริ่มทยอยให้ผลผลิต และจะให้ผลผลิตสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จังหวัดตราด เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบกและทะเล เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อน เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง และสละ รวมถึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์เหมาะแก่การเรียนรู้และการท่องเที่ยว ซึ่งฤดูกาลทุเรียนที่จะเริ่มในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราดได้ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสวนผลไม้ต่าง ๆ ภายในจังหวัดให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของ จังหวัดตราด โดยมีสวนผลไม้คุณภาพที่น่าสนใจภายในจังหวัด 3 จุด ได้แก่  จุดแรก คือ สวนสมโภชน์เกาะช้าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เป็นสวนทุเรียนบนเกาะกลางทะเล มีความโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการปลูกทุเรียน เก็บข้อมูลการผลิตผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยการ scan QR code ส่งข้อมูลไปประเมินผลเพื่อคำนวณวันเก็บเกี่ยวทุเรียนได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถผลิตทุเรียนคุณภาพส่งตรงไปยังลูกค้า ผ่านระบบตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมต้นทุเรียนดื้อ ทุเรียนแฟนซี และยังมีบริการที่พักนักท่องเที่ยว สำหรับฤดูกาลทุเรียนนี้จะเปิดสวนให้เยี่ยมชมได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2564 หากมาเป็นหมู่คณะหรือมาศึกษาดูงาน สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่คุณเฉลิมพล ทัศมากร โทร.086-022-6346 จุดที่ 2 สวนคุณไพฑูรย์ วานิชศรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นสวนทุเรียนสวนแรกของจังหวัดตราดที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวนและร่วมกิจกรรมบุฟเฟต์ผลไม้ทุเรียนเกรดคุณภาพ ในราคาคนละ 250 บาท ช่วงประมาณวันที่ 10 เมษายน - มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ทุกวัน กรณีมาเป็นหมู่คณะต้องติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่คุณไพฑูรย์ วานิชศรี โทร. 086-006-0132  และจุดที่ 3 สวนผลอำไพ- Organic fruit ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นสวนผลไม้ที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ จะเปิดให้เที่ยวชมสวนพร้อมบริการบุฟเฟต์ทุเรียนและผลไม้อินทรีย์นานาชนิด ในราคาคนละ 350 บาท ช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ทุกวัน ทั้งนี้ หากจะมาเป็นหมู่คณะต้องแจ้งล่วงหน้าประมาณ 5 วัน ที่คุณชัยวัฒน์ ปริ่มผล โทร. 081-656-3841

"ขอเรียนว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกำหนดให้แจ้งล่วงหน้า กรณีเดินทางมาเป็นหมู่คณะ เนื่องจากต้องจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชมสวนของแต่ละวันเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรการป้องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจะมีจุดคัดกรอง การรักษาระยะห่าง และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ  กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมศึกษาเรียนรู้การทำการเกษตรในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมกับรับประทานทุเรียนคุณภาพของจังหวัดตราด รวมทั้งขอเชิญเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศที่พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปี ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โทร. 039 511008 " อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ