พช.สามโก้ เอามื้อสามัคคี "โคก หนอง นา พช." สร้างวิถีแห่งการเรียนรู้ สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คืนความมั่นคงสู่ชุมชน

ข่าวทั่วไป Thursday June 10, 2021 10:36 —ThaiPR.net

พช.สามโก้ เอามื้อสามัคคี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายอภิชาต  ศรีเหรา นายอำเภอสามโก้ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอสามโก้ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช." ณ แปลงของนางสาวนุชจรีย์  ศรีวิเชียร ครัวเรือนต้นแบบหมู่ที่ 5 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง

นายอภิชาต  ศรีเหรา นายอำเภอสามโก้ เปิดเผยว่า การดำเนินงาน "โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นชุมชนผ่านการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองและชุมชนให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่"โคก หนอง นา โมเดล" พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 3 แปลง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 18 แปลง

จากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." ในพื้นที่แปลงของนางสาวนุชจรีย์  ศรีวิเชียร ครัวเรือนต้นแบบหมู่ที่ 5 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ได้เชิญหน่วยงานและภาคีเครือข่ายมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมการเอามื้อสามัคคีเป็นการตอกย้ำอุดมการณ์และเสริมสร้างทักษะหลักกสิกรรมธรรมชาติ ประกอบไปด้วยกิจกรรม 1) กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ช่วยเปลี่ยนสภาพของดินให้สะดวกในการไถพรวน รักษาความชุ่มชื้นในดิน การถ่ายเทอากาศในดินได้ดี กระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินที่ละลายน้ำยากให้ละลายน้ำง่าย  ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมาก ๆ ติดต่อกันนาน ๆ และช่วยปรับสภาพแวดล้อม เช่น กำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชให้หมดไป 2) การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีส่วนผสม ได้แก่ ผงชูรส น้ำปลา ไข่ไก่ กะปิ นำมาผสมกัน เมื่อนำไปตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน จะได้น้ำจุลินทรีย์สีแดง ซึ่งมีประโยชน์ช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน เพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า เมื่อใช้ทางดินจะทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ช่วยเร่งการแตกกอของนาข้าว ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช ทั้งนี้สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตให้ประชาชนปฏิบัติตาม และมุ่งมั่นพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

โดยนางสาวนุชจรีย์  ศรีวิเชียร เจ้าของแปลงฯ รู้สึกขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่มีการส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." ให้ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งโดยปกติการทำนาทุกปี ต้องรอน้ำจากระบบชลประทาน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณน้ำได้ ทำให้บางปีผลผลิตข้าวไม่ดี เพราะน้ำไม่พอ เมื่อเห็นกรมการพัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ จึงเข้าไปขอข้อมูล และสมัครเข้าร่วมโครงการ ดีใจที่ได้ร่วมออกแบบพื้นที่ และที่สำคัญคือการมีน้ำสำหรับทำการเกษตรในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งจะทำให้ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น ได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้ครอบครัว ชุมชนสามารถลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มจากการปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งยังมีอาหารปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือน เมื่อเหลือก็ได้เผื่อแผ่แบ่งปัน ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และจะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน

โอกาสนี้ นายอภิชาต ศรีเหรา นายอำเภอสามโก้ ได้มอบแนวทางแก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และเจ้าของแปลงที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่า ขอให้ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." โดยคำนึงถึงหลัก "ภูมิสังคมและหลักกสิกรรมธรรมชาติ" เช่น ลักษณะทางกายภาพ ดิน น้ำ ลม สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาดั้งเดิม ที่อยู่ในพื้นที่นั้น สำหรับดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้น ให้นำมาทำโคก "ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง" และปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย โดยการน้อมนำแนวทางของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย พร้อมฝากให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำในการพัฒนาคน และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ระดับตำบล ระดับพื้นที่ต้นแบบฯ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคนตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ก่อให้เกิดผลดีต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ