กรมพินิจฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ เบลลินี่ เดินหน้าสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน อีกหนึ่งขั้นของการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม สู่การเป็น 'ศูนย์ฝึกเอกชน' อย่างเต็มรูปแบบ

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday October 19, 2021 17:19 —ThaiPR.net

กรมพินิจฯ ร่วมกับ ซีพี ออลล์ เบลลินี่ เดินหน้าสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพเด็กและเยาวชน อีกหนึ่งขั้นของการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม สู่การเป็น 'ศูนย์ฝึกเอกชน' อย่างเต็มรูปแบบ

กระทรวงยุติธรรม โดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น" รุ่นที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบกับ พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้พิพากษาสมทบ ตลอดจน นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ (1) พร้อมด้วย นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจฯ (3) และแขกผู้มีเกียรติจาก บมจ. ซีพี ออลล์ นำโดย นางสาวกนกอร ทิพยพรกุล ผู้จัดการทั่วไป ดูแลหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่, นางสาวกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนณ์ภากร รองผู้จัดการทั่วไปส่วนงานพัฒนาทักษะและมาตรฐานสินค้า และคณะ พร้อมด้วยผู้ปกครองของเยาวชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ซึ่งภายในพิธีได้มีการเปิดวีดิทัศน์ "ให้โอกาสเท่ากับพัฒนาตนเอง" แก่แขกผู้มาร่วมพิธีได้รับชมด้วย โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการคณะผู้บริหารและแขกผู้มาร่วมงานยังได้เยี่ยมชมการทำงานของเยาวชน ณ ร้าน Bellinee's Bake & Brew @ DJOP ชั้น 1 บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วม อาคารกระทรวงยุติธรรมอีกด้วย โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เด็กและเยาวชนในด้านการประกอบอาชีพหลังครบระยะเวลาการฝึกอบรม จัดโดยศูนย์สร้างโอกาสและบริการด้านอาชีพเด็กและเยาวชน ร่วมทำการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เยาวชน สำนักงานเลขานุการกรม ณ ห้องประชุมใหญ่ 7 - 01 ชั้น 7 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีนโยบายในการคืนเด็กดีสู่สังคมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ตามความถนัดหรือความสนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ ทั้งนี้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ การสนับสนุนการจัดแข่งขันบาริสต้าในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนด้านวิชาชีพ ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 - 2562 อีกทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ ทั่วประเทศ ในการประกอบอาชีพบาริสต้า ตลอดจนสนับสนุนเงินรางวัลและทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ ให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต

"โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ หลักสูตร : กิจการร้านกาแฟเบื้องต้น รุ่นที่ 1/2564 ได้รับการสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บมจ. ซีพี ออลล์ ในการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรกิจการร้านกาแฟเบื้องต้น ประกอบด้วย 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ การทำบาริสต้า การทำเบเกอรี่ และการบริหารจัดการร้าน นอกจากนี้ยังได้รับอนุเคราะห์ในการขยายสาขาเพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของเด็กและเยาวชน เพื่อให้บริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่ระดับพรีเมี่ยมแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารกระทรวงยุติธรรมด้วย นับได้ว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกระทั่งเด็กและเยาวชนทั้ง 5 คนสำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และโครงการสำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนในรุ่นที่ 1/2564 จะได้พัฒนาและสานต่อการเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ คาเฟ่ รวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แก่เด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2/2564 ให้สำเร็จเฉกเช่นวันนี้ต่อไป" พ.ต.ท. วรรณพงษ์ กล่าว.

ด้าน นายชรัส ลิขิตคุณวงศ์ ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)หน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมียมคาเฟ่ กล่าวว่า วันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในพิธีมอบใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ โดยร้านนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ และกระทรวงยุติธรรมจนทำให้เกิดหลักสูตร การจัดการเบเกอรี่ กาแฟ และเครื่องดื่ม ให้กับเด็กและเยาวชนของกรมพินิจฯ ผมขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้ผ่านการอบรมฝึกทักษะวิชาชีพ รุ่นที่1 ในครั้งนี้ "ผมเชื่อว่าเด็กและเยาวชน จะสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ เลี้ยงดูตนเอง และเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างเต็มภาคภูมิได้ และขอขอบคุณที่ให้เราร้านเบลลินี่มาเป็นส่วนร่วมสร้างอนาคตของเยาวชนครั้งนี้" นายชรัส กล่าวปิดท้าย.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ