สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 2564 "ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์"

ข่าวทั่วไป Tuesday November 30, 2021 14:48 —ThaiPR.net

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก 2564

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ร่วมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2564 สร้างการรับรู้ภายใต้ประเด็นสารรณรงค์ "End inequalities, End AIDS, End pandemics.: ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์"

นายแพทย์เฉลิมพล  โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  กล่าวว่า สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ในเขตสุขภาพที่ 12 พบว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมที่มีชีวิตอยู่ (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน) 23,055 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตทั้งหมดที่ได้รับยาต้านไวรัส 21,210 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ ปี 2556 ถึงปัจจุบัน 10,425 ราย เมื่อพิจารณาในแต่ละจังหวัด พบว่าในปี 2564 จังหวัดสงขลามีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีสะสมที่มีชีวิตอยู่ มากที่สุด คือ 9,881 ราย รองลงมา คือ ตรัง 3,782 ราย พัทลุง 2,818 ราย นราธิวาส 2,196 ราย สตูล 1,521 ราย ปัตตานี 1,447 ราย และ ยะลา 1,450 ราย ตามลำดับ   

โดยในปี 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 963 ราย (สงขลา 439 ราย, ตรัง 144 ราย, พัทลุง 113 ราย, นราธิวาส 78 ราย, ยะลา 74 ราย, สตูล 65 ราย และ ปัตตานี 50 ราย) และผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต จำนวน 643 ราย (สงขลา 229 ราย, ตรัง 95 ราย, นราธิวาส 89 ราย, พัทลุง 75 ราย, สตูล 54 ราย,  ยะลา 53 ราย และ ปัตตานี 48 ราย)  และมีผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตทั้งหมดที่ได้รับยาต้านไวรัส จำนวน 380 ราย (ข้อมูลจาก NAP Web Report ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564)  

สำหรับ ปี 2564 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ตาม แนวคิด "End inequalities, End AIDS, End pandemics.: ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์" เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า "เอดส์เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง" และไม่ได้ติดต่อกันได้ง่าย ๆ ผู้มีเชื้อเอชไอวี มีสิทธิ เสรีภาพ ในการดำรงชีวิต ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม ทั้งนี้ การยุติความเหลื่อมล้ำเป็นหัวใจสำคัญในการรับมือและแก้ไขปัญหาเอดส์ อีกทั้งเป็นเป้าหมายหนึ่งในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการยุติเอดส์

นายแพทย์เฉลิมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันเอดส์โลกในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สคร.12 สงขลา บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ภาคประชาสังคม สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคทะเลใต้ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ พร้อมกันนี้ ได้สนับสนุนสื่อไวนิลรณรงค์วันเอดส์โลกให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป  

สคร.12 สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะผู้มี พฤติกรรมเสี่ยง สามารถเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทั่วประเทศ ทุกสิทธิ์การรักษา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422

ข่าวโดย: กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สคร.12 สงขลา

โทรศัพท์ : 0-7433-6079-81,83 ต่อ 29 E-mail: pr_dpc12@hotmail.com


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ