กรมส่งเสริมการเกษตร เผยแนวทางจัดการไม้ผล ปี 65 มติ Fruit Board สั่งคุมเข้มด่านนำเข้าสินค้าเกษตร ป้องกันกระทบสินค้าเกษตรไทย

ข่าวทั่วไป Friday December 17, 2021 13:56 —ThaiPR.net

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยแนวทางจัดการไม้ผล ปี 65 มติ Fruit Board สั่งคุมเข้มด่านนำเข้าสินค้าเกษตร ป้องกันกระทบสินค้าเกษตรไทย

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตลอดจนสามารถจัดการตลาด และตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ด้วยหลักตลาดนำการผลิต โดยล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการไม้ผล (Fruit Board) ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 7/2564 กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือในเรื่องสถานการณ์การผลิตไม้ผลในปี 2565 และได้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทย ปี 2565 - 2570 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าผลไม้ ด้วยกลยุทธ์ตลาดนำการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่การส่งออก 2) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาตลาดในประเทศ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตและตลาด 3) สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไม้ผล ด้วยกลยุทธ์สร้างความเสมอภาคและพัฒนาให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และ 4) บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลไม้ครบวงจร ด้วยกลยุทธ์บูรณาการหน่วยงานร่วมปรับปรุงและจัดทำข้อมูลการผลิตและการตลาด ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสู่การผลิตผลไม้แบบครบวงจร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการป้องกันผักผลไม้นำเข้ากรณีการเปิดให้บริการรถไฟลาว-จีนนั้น ในช่วงท้ายของการประชุม Fruit Board ซึ่งนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน ได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์การเปิดให้บริการรถไฟลาว-จีน จากข้อมูลของศุลกากรพบว่า มีการนำสินค้าผักจากจีนเข้ามาแล้ว 33 ตู้ บรรจุตู้ละ 20 ตัน ในสัปดาห์แรกของการเปิดเดินรถไฟเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีสินค้าจำนวนมากเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากการขนส่งจากจีนมาถึงไทยใช้เวลาเพียง 2 วัน ในการนี้ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าผักและผลไม้ของด่านนำเข้า รวมทั้งศึกษาโอกาสและผลกระทบการขนส่งผักและผลไม้ทางราง (รถไฟ) ผ่าน 3 ประเทศ ไทย-ลาว-จีน เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรของไทย รวมทั้งกำชับให้เพิ่มการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรไทยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรผ่านด่านส่งออก โดยเน้นย้ำความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในเรื่องการเปิด-ปิดช่องทางด่านส่งออก ในสถานการณ์ไม่ปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร หากมีการปิดด่านใด ให้เตรียมแนวทางอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการใช้บริการด่านใกล้เคียง เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร ป้องกันความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการส่งออกผลไม้สำหรับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ ที่ประชุม Fruit Board ยังได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรไปพิจารณาตรวจสอบการถือครองที่ดินของเกษตรกรให้ถูกต้อง เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือการตรวจรับรอง GAP ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานเน้นสร้างการรับรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับเกษตรกรด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ