ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ในการลงทุนกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 18, 2022 13:20 —ThaiPR.net

ก.ล.ต. ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กอง infra) ในการลงทุนกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการ (บลจ.) เดียวกัน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินมากขึ้น โดยยังคงมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้กอง 1 และกอง infra ในการลงทุนกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเป็นแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมทั่วไป ดังนี้

  1. เปิดให้สามารถลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันได้ รวมแล้วไม่เกิน 3 ชั้นคือ กองทุนรวมต้นทางลงทุนในกองทุนรวมปลายทางกองที่ 1 และกองทุนรวมปลายทางกองที่ 1 ลงทุนในกองทุนรวมปลายทาง
    กองที่ 2 โดยห้ามไม่ให้กองทุนรวมปลายทางกองที่ 1 หรือ 2 ลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง (circle investment)
  2. ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมอื่นที่ไปลงทุน ในลักษณะที่ซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมอื่น
  3. ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
  4. เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในโครงการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน พร้อมทั้งอัตราส่วนการลงทุนในกรณีดังกล่าวและข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมตามข้อ (2)
  5. เปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งนอกจากเปิดเผยข้อมูลตามข้อ (4) ยังต้องเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงตามข้อ (3) ความเป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมาตรการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพด้วย

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ