บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมแสดงจุดยืน มุ่งขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ข่าวทั่วไป Monday June 27, 2022 16:15 —ThaiPR.net

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมแสดงจุดยืน มุ่งขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมงาน Thailand Management Day 2022 ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนา เพื่อให้องค์กรชั้นนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการขับเคลื่อนการดาเนินธุรกิจในด้านต่างๆ และการแชร์รูปแบบธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้ร่วมเสวนากับองค์กรชั้นนาด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในหัวข้อ "Sustainable and Profitable Growth" ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) , มร.แอนโทนี วาตานาเบะ (Mr.Anthony Watanabe) หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จากัด (มหาชน)

นายดาเนียล รอสส์ ผู้อานวยการใหญ่สายการลงทุน และหัวหน้าฝ่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) กล่าวว่า "ในช่วงที่ผ่านมาบีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้ดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบ การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในหลายมิติ ซึ่งถือว่ามีผลการดาเนินงานเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อม และถือเป็นองค์กรผู้นาในเรื่องลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการขนส่ง ซึ่งสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ ในภาพรวม อย่างไรก็ตามบีทีเอส กรุ๊ปฯ มองว่าเป็นเรื่องท้าทายที่จะส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้คนในการดาเนินธุรกิจที่ "มุ่งเน้นเฉพาะผลกาไรเพียงอย่างเดียว" ไปสู่การคานึงถึงกรอบ 3 P (People สังคมและชุมชน, Planet สิ่งแวดล้อม และ Profit ผลกาไรจากการดาเนินธุรกิจ)

 ทั้งนี้บีทีเอส กรุ๊ปฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนากระบวนการดาเนินธุรกิจอย่างรอบด้าน (Sustainability in process) ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและการพัฒนากระบวนการดาเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางการส่งมอบสินค้าและบริการ โดยได้กาหนดนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อกากับดูแล และควบคุมให้ทุกหน่วยงานและพนักงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสถานะให้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (A Carbon Neutral Company) เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้

นายดาเนียล กล่าวเพิ่มว่า ปัจจุบันกลุ่มนักลงทุนตระหนักถึงความสาคัญของการลงทุนอย่างยั่งยืนซึ่งจะเห็นได้จากความต้องการในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และต้นทุนทางการเงินที่ลดลงสาหรับการดาเนินธุรกิจแบบสีเขียว (Green Finance) จะเห็นได้จากที่บีทีเอส กรุ๊ปฯ และบริษัทอื่น ๆ ได้ดาเนินการระดมทุนในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา รวมไปถึงแนวโน้มการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในหุ้นหรือบริษัทที่มีคะแนน ESG ที่ดี โดยเงินทุนนี้จะช่วยเสริมศักยภาพของบริษัทด้านพลังงานสะอาด ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนชั้นดาดฟ้าโรงจอดและศูนย์ซ่อมบารุงรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสีเหลือง ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ