ก.ล.ต. ร่วมกับสภาทนายความฯ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ลงทุนในภาคตะวันออกเกี่ยวกับการใช้สิทธิดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) ของผู้เสียหายในตลาดทุน

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 20, 2022 13:33 —ThaiPR.net

ก.ล.ต. ร่วมกับสภาทนายความฯ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ลงทุนในภาคตะวันออกเกี่ยวกับการใช้สิทธิดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) ของผู้เสียหายในตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมมือกันจัดงานสัมมนา "ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายในตลาดทุน" เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม หรือ class action ให้แก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจที่อยู่ในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา จังหวัดชลบุรี และถ่ายทอดสดการสัมมนาผ่านเฟซบุ๊กเพจของ ก.ล.ต.

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในเรื่อง class action ซึ่ง ก.ล.ต. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2563 โดยร่วมมือกับสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาทนายความฯ) มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับประโยชน์ของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้รับการเยียวยาความเสียหาย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "การดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางกฎหมายที่สามารถช่วยลดข้อจำกัดและอุปสรรคหลายประการในการดำเนินคดีแพ่ง ก.ล.ต. เล็งเห็นว่า การที่ผู้ลงทุนที่ได้รับความเสียหายในตลาดทุนสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จากผู้กระทำความผิด จะเป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคม ที่สำคัญในการป้องปรามการกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และทนายความมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินคดีแบบกลุ่มของผู้เสียหายในตลาดทุนประสบผลสำเร็จ การสัมมนาครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มให้แก่ทนายความ รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มให้แก่ผู้ลงทุน ทั้งขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินคดีแบบกลุ่มตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคดี บทบาทของผู้เสียหายและทนายความในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินคดีแบบกลุ่มด้วย"

ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า "การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบแนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายผ่านการดำเนินคดีแบบกลุ่มทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้ผู้ลงทุนตื่นตัวและตระหนักว่า ตนมีสิทธิได้รับการเยียวยาความเสียหายจากการกระทำความผิดในตลาดทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาสภาทนายความมีแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด้วยการจัดอบรมทนายความอาสาให้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ สภาทนายความได้ประสานงานให้ทนายความในพื้นที่เข้าร่วมการสัมมนาด้วย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มให้แก่ผู้เสียหายในตลาดทุนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สภาทนายความได้ประสานงานกับทนายความที่มีประสบการณ์ด้านการดำเนินคดีแบบกลุ่มจากส่วนกลางเข้าร่วมเปิดบูธระหว่างการจัดสัมมนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและทนายความที่มีศักยภาพในการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้พบปะ พูดคุย เพื่อประโยชน์ในการขอคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือด้านการดำเนินคดีแบบกลุ่มในอนาคต"

นายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า "สมาคมฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามอรรถพจน์ของสมาคมฯ คือ ให้ความรู้ พิทักษ์สิทธิ พิชิตการลงทุน กรณีเมื่อเกิดความเสียหายกับผู้ลงทุน ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายจะช่วยให้นักลงทุนผนึกกำลังกันเรียกร้องเยียวยาความเสียหายได้ สมาคมฯ จึงเตรียมที่จะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ขึ้นในเร็วๆ นี้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ตลอดจนสมาคมฯ ขอขอบคุณหน่วยงานที่มีความสำคัญกับตลาดทุนดังต่อไปนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาทนายความฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตลาดทุนของสมาคมฯ เสมอมา"

ในงานสัมมนามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและทนายความ ผู้มีประสบการณ์ด้านการดำเนินคดีแบบกลุ่มให้เกียรติบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ "ภาพรวมกฎหมายและแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม" โดย นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 1 "แนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม" โดย ดร. ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "การสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้เสียหายในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม" โดย นายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย "ทนายความกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มในภาคปฏิบัติ" โดย นายจิณณะ แย้มอ่วม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ จำกัด ทนายความผู้มีประสบการณ์ด้านการฟ้องคดีแบบกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมคลิปงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ "สำนักงาน กลต." ที่ลิ้งก์ https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/375004158073861/


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ