สสส.-สกสว. สานพลังภาคี พัฒนาฐานข้อมูลวิจัย ก้าวสู่นวัตกรรมคลังข้อมูลสุขภาพ เชื่อมโยงการพัฒนา-ใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล "ประเด็นชุมชน - ความปลอดภัยทางถนน - ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม"

ข่าวทั่วไป Monday October 31, 2022 16:07 —ThaiPR.net

วันที่ 31 ต.ค. 2565 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานเสวนา "การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยและฐานข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม" เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการใช้ข้อมูลด้านการวิจัยและฐานข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพจำนวนมากกว่า 3,000 โครงการต่อปี โครงการเหล่านี้มีผลผลิตที่เป็นองค์ความรู้ และนวัตกรรมเกิดขึ้นจำนวนมาก เปรียบเสมือนคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาสุขภาพและสังคมได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน

"สสส. มุ่งเน้นการใช้ข้อมูลการวิจัย และฐานข้อมูลสุขภาพ สนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ ติดตามสถานการณ์ และปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทันท่วงที เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคม โดยงานเสวนาครั้งนี้ มีการนำเสนอกรณีศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 1. ขับเคลื่อนงานวิจัยและระบบข้อมูลสู่ชุมชน 2. ขับเคลื่อนเชิงประเด็นความปลอดภัยทางถนน 3. ขับเคลื่อนงานด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ สสส. มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประสานการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป" ดร.สุปรีดา กล่าว

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า ที่ผ่านได้พัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพ ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่ายมาโดยตลอด ปัจจุบัน สกสว. มีบทบาทในการจัดทำแผนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) การดำเนินการจัดสรรทุนวิจัยต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ งานวิจัยและนวัตกรรม เปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ช่วยเป็นแรงผลักและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาในทุกมิติ โดยพัฒนา และใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยนั้น เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริม ววน. ตั้งแต่การกำหนดโจทย์ปัญหาทางสังคม และต่อยอดงาน ววน. ไปสู่การแก้โจทย์ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สสส. กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ จะได้แลกเปลี่ยนแนวทางการใช้ข้อมูลด้านการวิจัย และฐานข้อมูลด้านสุขภาพในการสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร และประสบการณ์ในการใช้ข้อมูลด้านการวิจัยและฐานข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสังคมผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ เช่น ระบบข้อมูลชุมชน ความปลอดภัยทางถนน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และภาคีเครือข่าย ในด้านนโยบาย การบริหารจัดการงานวิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาทางเทคนิคของระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยและฐานข้อมูล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ