"บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์" ออกวอแรนต์ 2 รุ่น BRR-W1 และ BRR-W2 ให้ผู้ถือหุ้นเดิม เตรียมสำรองใช้โครงการในอนาคต-เสริมแกร่งฐานทุน

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday December 20, 2022 14:17 —ThaiPR.net

บอร์ด "บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ หรือ BRR" ออกวอแรนต์ BRR-W1 และ BRR-W2 รวม 243.63 ล้านหน่วย ให้ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ชงผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติ 23 ม.ค. 2566 นี้

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2 ชุด ดังนี้ คือ อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (BRR-W1) จำนวนไม่เกิน 162,419,969 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 6 เดือน

และอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (BRR-W2) จำนวนไม่เกิน 81,209,984 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 13.00 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (BRR-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (BRR-W2) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 243,629,953 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 812,099,845 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,055,729,798 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 243,629,953 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BRR-W1 และ BRR-W2

ทั้งนี้ การเสนอขาย BRR-W1 และ BRR-W2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต อาทิ การขยายการลงทุนในเครื่องจักรของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และโครงการลงทุนใหม่ในธุรกิจ Wood Pellet ตลอดจนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบ การประชุมแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ ห้องอินฟินิตี้บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ