ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เฮ! ครม. ไฟเขียว ร่าง กม. เพิ่มสิทธิประโยชน์ลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง 98 วัน

ข่าวทั่วไป Wednesday February 22, 2023 09:47 —ThaiPR.net

ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ เฮ! ครม. ไฟเขียว ร่าง กม. เพิ่มสิทธิประโยชน์ลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง 98 วัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ครม. มีมติเห็นชอบหลักการ ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพิ่มสิทธิประโยชน์ลาคลอดลูกจ้างรัฐวิสากิจ 98 วัน สอดคล้องอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 183 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ตามที่กระทรวงแรงานเสนอ โดยร่างประกาศฯ มีสาระสำคัญ เช่น ร่างประกาศ ครรส. เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง มีครรภ์สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน เป็น 98 วัน ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองมารดา ค.ศ. 2000 เพิ่มบทนิยามคำว่า วันหยุด ให้หมายความรวมถึงวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี และร่างประกาศ ครรส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) เป็นการปรับปรุงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด 19 ให้สอดคล้องกับที่กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว จะนำเข้าสู่การพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตรวจพิจารณาต่อไป

นายสุชาติฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับลูกจ้างภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร จาก 90 วัน เป็น 98 วันจากกองทุนประกันสังคมเช่นกัน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้แก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมในประเด็นดังกล่าว ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ