กทม.เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ จัดตลาด Farmer Market ครอบคลุม 50 เขต

ข่าวทั่วไป Wednesday June 14, 2023 17:19 —ThaiPR.net

กทม.เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ จัดตลาด Farmer Market ครอบคลุม 50 เขต

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งว่า สพส.ได้เตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นปี 2566 โดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นการเกษตรฝั่งพระนครและธนบุรี ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกรของ กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรและด้านการบริหารจัดการน้ำ อาทิ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สภาเกษตรกร กทม. สำนักการระบายน้ำ เพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง การเลี้ยงสัตว์ และโรคระบาดสัตว์ที่อาจแพร่ระบาดในช่วงฤดูแล้ง

ขณะเดียวกันได้ประสานความร่วมมือกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำของ กทม.ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ "เอลนีโญ" รวมทั้งติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำ และการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำในพื้นที่เขต ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรติดตามข่าวสาร สถานการณ์ และปริมาณน้ำ เพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์ หาวิธี การป้องกัน แก้ไข และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้มากที่สุด นอกจากนั้น ยังได้ออกตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรในเขตที่มีความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ สำนักงานเกษตรเขต สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ สำนักการระบายน้ำ กรมชลประทาน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร

สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำ สพส.ได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพฯ รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ เพื่อวางแผน การเพาะปลูกพืชและการใช้น้ำอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการปลูกพืชผัก หรือพืชไร่ที่มีอายุสั้น พืชผักสวนครัว และผักพื้นบ้าน ตลอดจนเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดความเสียหายด้านปศุสัตว์และด้านประมง หากประสบปัญหาให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านทราบและแก้ไข พร้อมทั้งได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อประกอบเป็นอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับด้านกายภาพ ตามวิถีของเกษตรกรภายใต้พื้นที่ประกอบการเกษตรเดิม รวมทั้งจัดตลาด Farmer Market ณ สำนักงานเขต ครอบคลุม 50 เขต และสวนสาธารณะของ กทม.เพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตพืชผัก ผลไม้ สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าเพื่อสุขภาพมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้อาชีพเกษตรกรอย่างมั่นคง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ