สสว. จับมือ ISMED และ มรภ.สวนสุนันทา ปั้น SME เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกว่า 1,600 ราย ดันยอดขายโตกว่า 180 ล้านบาท

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 13, 2023 13:24 —ThaiPR.net

สสว. จับมือ ISMED และ มรภ.สวนสุนันทา ปั้น SME เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกว่า 1,600 ราย ดันยอดขายโตกว่า 180 ล้านบาท

สสว. ISMED และ มรภ.สวนสุนันทา ร่วมแถลงความสำเร็จการดำเนินงานพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประจำปี 2566 ที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศกว่า 1,600 ราย เปิดประตูสู่โอกาสในการเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai SME-GP โดยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกกว่า 180 ล้านบาท

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานในงานว่า ตั้งแต่ปี 2564-2565 ที่ สสว. ได้เผยแพร่มาตรการ THAI SME-GP เพื่อให้เอสเอ็มอี ตลอดจนหน่วยงานของรัฐได้รับทราบ และได้สร้างความรู้ ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการให้ทราบถึงแนวโน้มโอกาสของตลาดจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนายกระดับเอสเอ็มอี ให้เข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและก่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้ส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ และ สสว. ได้จัดเตรียมระบบการลงทะเบียนเอสเอ็มอีเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ THAI SME-GP สำหรับให้หน่วยงานของรัฐได้ค้นหาสินค้า และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยแต้มต่อด้านราคาเพื่อให้เอสเอ็มอีที่เสนอสูงกว่าราคาต่ำสุดร้อยละ 10 สามารถเป็นผู้ชนะการแข่งขันได้

ผอ.สสว. เผยอีกว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีลงทะเบียนในระบบ THAI SME-GP แล้วจำนวนกว่า 150,000 ราย โดยพื้นที่ลงทะเบียนสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี นครราชสีมา สำหรับมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา มีมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดกว่า 1.16 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วน จัดซื้อจัดจ้างจากเอสเอ็มอี กว่า 41.26 % มูลค่ารวม 4.8 แสนล้านบาท โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างกับเอสเอ็มอีมากที่สุด 5 หน่วยงานหลักได้แก่ กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายวชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา MSME เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึก และถ่ายภาพสินค้าหรือบริการแก่ผู้ประกอบการ

โดยในปี 2566 มีหน่วยงานร่วมดำเนินกิจกรรมแบ่งตามพื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดำเนินกิจกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 900 ราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มรภ.สส.) ดำเนินกิจกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จำนวนกว่า 700 ราย รวมจำนวนการพัฒนาผู้ประกอบการในโครงการฯ ทั้งหมดกว่า 1,600 รายที่สามารถเข้าถึงตลาดภาครัฐและเพิ่มโอกาสในการได้รับส่วนแบ่งตลาด นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Thai SME GP Road Show ในแต่ละภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ชลบุรี ปัตตานี ขอนแก่นและลำปาง เป็นการเปิดประตูสู่โอกาส พร้อมจับคู่ธุรกิจ ให้เกิดการ จับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ขาย ทั้งผู้ประกอบการ MSME และ SME และ "ผู้ซื้อ" จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ เป็นการกระตุ้นและสร้างการรับรู้ต่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิด "รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย" ผลการดำเนินโครงการฯ ในปี 2566 นี้สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ หรือขยายการลงทุน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 180 ล้านบาท"

ในงานดังกล่าว ยังมีกิจกรรมเสวนา "ตลาดภาครัฐ โอกาสสู่ความสำเร็จของ MSME ไทย" โดย ตัวแทนจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมแชร์ประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรม และเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมทั้งความสำเร็จที่ได้รับจากโครงการนางสาวสุนันทา ไชยณรงค์ บริษัท อีสเทิร์น เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ อินทีเรียดีไซน์ จำกัด ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดชลบุรี กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการว่า นอกจากจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ในกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กระบวนการและวิธีดำเนินการเข้าทำ e-bidding ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และภายหลังการอบรมได้ขอรับคำแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่ปรึกษากรณีติดปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทำให้สามารถเข้าดำเนินการยื่นเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐครั้งแรกจนได้รับคัดเลือก ชนะการเสนอราคาจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มูลค่างาน 1,695,000 บาทนางสาวจันทร์เพ็ง กาฬหว้า เจ้าของร้าน ก้องรักรองเท้าผ้าไทย ผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) จากจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า การเข้าอบรมฯ ทำให้ได้รับความรู้ ฝึกทักษะการถ่ายภาพ ลงข้อมูลในระบบ THAI SME-GP กระทั่งเข้าใจและเรียนรู้วิธีการ E-Bidding กับภาครัฐ เปิดโลกทัศน์ของการทำธุรกิจ การเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้มองเห็นโอกาสต่อยอดหน่วยงานภาครัฐ โดยเราได้เป็นคู่ค้ากับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่มีคำสั่งซื้อรองเท้ากว่า 1,000 คู่ มูลค่ากว่าแสนบาท หลังจากนั้นก็ต่อยอดไปสู่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดข้างเคียง ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยระดับพื้นที่ และได้รับการติดต่อให้ผลิตรองเท้าให้กับหน่วยงานและธุรกิจโรงแรม สร้างโอกาสในการเจอคู่ค้าระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง ทำให้ต่อยอดผ้าประเภทต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น"

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง www.thaismegp.com หรือ ติดตามข่าวสารกิจกรรมทาง Facebook : OSMEP สสว. / แอปพลิเคชัน SME CONNEXT และ Line Official : @thaisme-gp

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณเจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สสว. โทร. 081 615 5450, 02 298 2301 | อีเมล : charoenchai@sme.go.th 

คุณวรรณภาพร พรมลาย โทร. 082-450-2619 ISMED | อีเมล: wannapaporn@ismed.or.th

คุณธีรโชติ ไหลสกุล โทร. 082-450-2626 ISMED | อีเมล: teerachot@ismed.or.th

คุณสุจิตรา  คงได้ดี มรภ.สส. โทร. 081 303 0155 | อีเมล: digitalmarketing.ssru@gmail.com 

คุณนิธิกานต์ รงรอง บริษัท นิปป์ ครีเอชัน จำกัด โทร. 081 988 7441 | อีเมล: nitikarn.nip@gmail.com

สสว. เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ