กทม.เดินหน้านโยบายจัดหางานให้ผู้สูงอายุ พัฒนาทักษะส่งเสริมการจ้างงาน

ข่าวทั่วไป Thursday February 8, 2024 15:47 —ThaiPR.net

กทม.เดินหน้านโยบายจัดหางานให้ผู้สูงอายุ พัฒนาทักษะส่งเสริมการจ้างงาน

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กทม.กล่าวกรณีมีข้อสังเกตถึงนโยบายจัดหางานให้ผู้สูงอายุของ กทม.ว่า สพส.มีภารกิจการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในหลายมิติ อาทิ การจัดหางานให้กับผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก หรือต้องการได้รับความช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังมีกำลัง มีพลังความคิด มีประสบการณ์ หรือคลังปัญญาที่มีคุณค่า มีความต้องการทำงานสามารถทำงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ ขณะเดียวกัน กทม.มีนโยบายการจัดหางานให้ผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้บริการด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ซึ่งผู้สูงอายุสามารถเข้าใช้บริการที่โรงเรียนฝึกอาชีพทั้ง 10 แห่ง และศูนย์ฝึกอาชีพสัญจร 5 แห่ง โดยจะได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพทั้งในเชิงของการ Upskill Reskill และ Newskill ในกลุ่มที่ต้องการหางานเพื่อสร้างทางเลือกการฝึกทักษะตามความต้องการ สำหรับหลักสูตรที่เปิดให้บริการในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หลักสูตรการใช้งาน Mobile Application Course หลักสูตรซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า หลักสูตรงานประดิษฐ์จากผ้าสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดบริการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางบริเวณใต้เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เช่น วิชาตัดผมบุรุษ ซ่อมโทรศัพท์มือถือ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือหากประสงค์จะเรียนวิชาอื่น ๆ สามารถประสาน สพส. ให้จัดส่งวิทยากรเพื่อให้การฝึกอบรมได้

นอกจากนั้น ยังได้เตรียมความพร้อมด้านอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบ โดยพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับค้นหาอาชีพ/หางาน ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนายจ้าง องค์กร หน่วยงาน และสถานประกอบการที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ โดยสามารถดูข้อมูลของผู้สมัครได้ตรงตามความต้องการ สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่ง สพส.จะประสานกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เข้าไปรับสมัครงานตามสถานที่ต่าง ๆ และส่งต่อข้อมูลให้กรมการจัดหางานตามคุณสมบัติที่สถานประกอบการต้องการ และสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ จำนวนไม่เกินครอบครัวละ 5,000 บาท/ปี รวมถึงให้ความช่วยเหลือกรณีประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ตามระเบียบ กทม.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

ทั้งนี้ กทม.ได้ศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีอาชีพให้ได้รับการจ้างงาน เพื่อให้เป็นไปตามสิทธิผู้สูงอายุที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกษียณอายุได้เผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุต่อสังคมและเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุ กทม.ให้มีโอกาสได้รับการจ้างงาน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ