SME D Bank ได้คะแนนปรับเพิ่ม ผลประเมิน Fair Finance ปี 2566 โดดเด่นด้านการขยายบริการทางการเงิน มอบความรู้แก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 13, 2024 16:01 —ThaiPR.net

SME D Bank ได้คะแนนปรับเพิ่ม ผลประเมิน Fair Finance ปี 2566 โดดเด่นด้านการขยายบริการทางการเงิน มอบความรู้แก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ได้รับการประเมินผลธนาคารไทยประจำปี 2566 ตามเกณฑ์ประเมิน "แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ" (Fair Finance Guide International หรือ FFGI) จัดโดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ซึ่งมีธนาคารไทย 11 แห่ง เข้ารับการประเมินใน 11 หมวด โดย SME D Bank เป็น 1 ใน 4 ธนาคารที่ได้คะแนะประเมินสูงขึ้นจากปี 2565 จากเฉลี่ย 14 คะแนน เพิ่มขึ้นเป็น 16 คะแนน โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนสูงกว่าทุกธนาคาร (+16.4%) โดยเฉพาะโดดเด่นในด้าน "การขยายบริการทางการเงิน" ที่ SME D Bank ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 54 คะแนน ในปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็น 69 คะแนนในปี 2566 ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่เข้ารับการประเมิน จากนโยบายมอบความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกค้า กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง กลุ่มชายขอบ และกลุ่ม MSME เป็นต้น รวมถึง มีมาตรฐานระยะเวลาการพิจารณาสินเชื่อและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ SME D Bank เป็น 1 ใน 2 ธนาคารที่มีสัดส่วนผู้หญิงในตำแหน่งคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในทุกตำแหน่ง โดย SME D Bank มีสัดส่วนผู้หญิงในตำแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30% ในทุกตำแหน่ง ผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของ SME D Bank ที่มุ่งมั่นยกระดับองค์กรด้วยการนำหลัก ESG (การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)) มาขับเคลื่อนในทุกมิติ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และมีธรรมาภิบาล สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านกระบวนการ "เติมทุนคู่พัฒนา" นำไปสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน สมภาคภูมิแห่งการเป็น "ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ