ไทยวาโก้ รักษ์โลกอย่างยั่งยืน จากแนวคิดมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง

ข่าวเศรษฐกิจ Friday May 10, 2024 11:27 —ThaiPR.net

ไทยวาโก้ รักษ์โลกอย่างยั่งยืน จากแนวคิดมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง

แนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กำลังเป็นเรื่องที่ทุกธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญและให้ความสนใจอย่างจริงจัง มีการนำมาใช้พิจารณาประกอบการลงทุน ซึ่งต่างจากในอดีตที่การลงทุนส่วนใหญ่มักจะหวังแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว การทำธุรกิจในปัจจุบันนี้จะต้องมีความรับผิดชอบใน 3 ด้านหลักควบคู่กันไป คือสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ซึ่งธุรกิจที่มี ESG จะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของการเติบโตในระยะยาวได้เป็นอย่างดี

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำของประเทศไทย เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG และมีการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดย นายเมธา สุภากร กรรมการบริหาร เปิดเผยว่า วาโก้ให้ความสำคัญกับการบริหารตามหลัก BCG-Model เพราะนอกจากจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศแล้ว ยังสอดรับกับหลักการ ESG ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญในปัจจุบัน รวมถึงการดำเนินกิจการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งวาโก้เป็นบริษัทแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร หรือ Circular Economy Management System : CEMS จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอร์ทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระดับโลก

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการทำ CEMS ของไทยวาโก้ คือผลจากการทำความเข้าใจกับพนักงานให้มองเห็นประโยชน์ร่วมกันตามแนวทาง BCG รวมถึงการทุ่มเทศึกษาวิจัยในการคัดสรรวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือใช้ทดแทน เช่นเส้นใยจากขวดพลาสติก เส้นใยจากแหอวน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจะเป็นแบบ ผลิต-ใช้-ทิ้ง แต่การนำหลักการ BCG และ ESG มาใช้ จะทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมีความคุ้มค่ามากขึ้น สินค้าออกแบบตามหลัก Eco Design ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า คงทน ผู้บริโภคต้องรู้สึกดี มีความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ชุดชั้นในจากแคมเปญ Wacoal Love Earth ที่ได้ออกแบบตามหลัก Eco fashion ให้ความสำคัญและคำนึงถึงกระบวนการผลิตและอายุของการใช้งาน ใช้วัสดุหมุนเวียนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงออกแบบด้วยหลักการ Eco design ที่ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต ได้สะท้อนให้เห็นถึงแก่นของแบรนด์วาโก้ ตอบโจทย์การเป็นแบรนด์ที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมในที่สุด จนทำให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ Green Label หรือฉลากเขียวเป็นรายแรกของประเทศไทย

นอกจากนี้ ไทยวาโก้ยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน(Cool Mode) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ในกำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม) และกลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอ จากการผลิตเสื้อผ้าที่สามารถซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี สวมใส่สบาย ซึ่งเกิดจากการเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษในการซับเหงื่อจากผิวหนังและระเหยออก ดังคอนเซ็ปสินค้า WACOAL COOL INNOVATION และยังผ่านการรับรองเสื้อผ้าเบอร์ 5 เป็นเสื้อผ้าใส่สบายและไม่ต้องรีด ในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นนอก (Uniform & Work wear ) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกด้วย

การจัดการในระบบ CEMS ของไทยวาโก้ สามารถดำเนินการได้บรรลุครบทั้ง 6 แนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Eco Procurement นโยบายการจัดซื้อ-จัดจ้าง และคัดสรรวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ หรือวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เช่นเส้นใยรีไซเคิล Eco Design การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดยให้เกิดของเสียน้อยที่สุด เลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สวมใส่สบาย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน Eco Production ใช้พลังงานทางเลือกในกระบวนการผลิต ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต เป็นโรงงานสีเขียว ปลอดภัย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม Eco Distribution การบริหารคลังสินค้าและขนส่งสินค้าที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Eco user การคำนึงถึงลูกค้า การดูแลผู้บริโภคให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรักษาง่าย ซักง่ายแห้งเร็ว ไม่จำเป็นต้องรีด ช่วยลดการใช้น้ำ และพลังงานไฟฟ้า และ Eco Disposable การกำจัดผลิตภัณฑ์หมดอายุอย่างถูกวิธี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ไทยวาโก้ ได้ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท "4 ป 1 ลด" คือ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร โดยให้ความใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลัก BCG-Model อย่างต่อเนื่อง และผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรทุกปี โดยประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีมาแล้วกว่า 10 รุ่น เพื่อมุ่งสู่องค์กรและผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว เช่น โครงการ Wacoal Braday บราเก่าเราขอ เชิญชวนบริจาคบราเก่าไปเป็นเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ในโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าระบบปิด สามารถช่วยลดขยะชุมชน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการฝังกลบหรือกำจัดไม่ถูกวิธี หรือ โครงการ Pet Bottles for Better Tomorrow ขวดใสเพื่อโลกสวย เปลี่ยนขวดน้ำดื่มที่เป็นขยะชุมชนมาเป็นเส้นใยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า Wacoal Mood หรือ เสื้อยูนิฟอร์มให้กับพนักงาน เป็นการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมา เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

จากแนวคิดมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ยืนยันได้ถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของไทยวาโก้ในเรื่องการดำเนินงานตามแนวคิด ESG จนทำให้ได้รับการรับรอง หรือรับรางวัลตามมาตรฐานต่างๆ ในระดับสากล พร้อมกันนี้ ไทยวาโก้ยังส่งเสริมเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งการเผยแพร่ความรู้และการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และฝังรากลึกกลายเป็น DNA ของไทยวาโก้ในที่สุด


แท็ก ไทยวาโก้  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ