ธนาคารไทยพาณิชย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน โครงการ "กล้าใหม่…ใฝ่รู้" ปีที่ 19

ข่าวทั่วไป Monday June 17, 2024 13:17 —ThaiPR.net

ธนาคารไทยพาณิชย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนเปิดรับสมัครเข้าร่วมแข่งขัน โครงการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เชิญชวนสถาบันการศึกษาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่?ใฝ่รู้" ปีที่ 19 ประจำปี 2567 เวทีที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณลักษณะสำคัญของเยาวชน 4 ด้าน (4C's) ประกอบด้วย การคิดแบบวิจารณญาณ (Critical Thinking) การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย (Communication) การทำงานเป็นทีม (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา โดยเป็นการแข่งขันในรูปแบบทีมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นเรียนและช่วงวัย เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึก และความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมส่วนรวม เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพื่อที่จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

การแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา ได้แก่

  • ระดับประถมศึกษา การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ ปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ คิด และลงมือปฏิบัติ พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เพื่อสร้างความสุขในการอยู่ร่วมกัน ภายใต้แนวคิด "สานพลังเด็กดี?สร้างสุขในสังคม" สามารถถ่ายทอดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบงานศิลปะบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2567
  • ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันโครงงานเพื่อชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความสนใจและให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้าน "วิทยาศาสตร์" และสามารถนำทักษะกระบวนการ รวมถึงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจัดทำโครงงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและแก้ไขปัญหาของชุมชน ตามแนวทาง ESG ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2567
  • ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การแข่งขันโครงงานเพื่อสถานประกอบการ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เยาวชนได้นำทักษะความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาจัดทำโครงงานนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการ โดยสอดคล้องกับแนวทาง ESG ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2567
  • สถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาคู่มือ เตรียมความพร้อม และสมัครได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://klamaifairoo.phonlamuangdee.com ติดตามรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 095-461-4261 หรือ Facebook : SCB Challenge "กล้าใหม่?ใฝ่รู้"


    เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ