ม.ราชภัฏจันทรเกษม ปรับหลักสูตร GE ใหม่ อัพสกิลรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและตลาดแรงงาน

ข่าวทั่วไป Tuesday July 2, 2024 14:07 —ThaiPR.net

ม.ราชภัฏจันทรเกษม ปรับหลักสูตร GE ใหม่ อัพสกิลรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปรับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษา 2567 รับความเปลี่ยนแปลงของโลก เสริมทักษะผู้ประกอบการ สื่อสารออนไลน์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้งานบัณฑิตในปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธินี พัวพรพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กล่าวว่า หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือรายวิชาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีทักษะที่หลากหลายเหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และมีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต

"ในปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้เรียนที่มุ่งเน้นไปในส่วนของการสื่อสารออนไลน์ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มากขึ้น รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบันที่เล็งเห็นว่า นอกจากความรู้ในสายอาชีพแล้ว บัณฑิตต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยี การสื่อสารภาษาต่างประเทศและการสื่อสารออนไลน์ รวมถึงทักษะการเป็นผู้นำและการปรับตัว มีทัศนคติเชิงบวก มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี" ผศ.ดร.ศุทธินี กล่าว

ผศ.ดร.ศุทธินี กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยจึงนำความต้องการเหล่านี้มาบูรณาการปรับหลักสูตร GE ใหม่ โดยแบ่งทักษะออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ทักษะการพัฒนาตนเอง ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นคุณค่าและยอมรับในตนเอง พร้อมพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 2. ทักษะด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ ทำให้เข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ทั้งร่างกายและจิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน 3. ทักษะการสื่อสาร เป็นวิชาที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในปัจจุบันที่ต้องการทำงานด้านออนไลน์มากขึ้น รวมถึงทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและภาษาที่สาม

4. ทักษะผู้ประกอบการ ที่จะสอนกระบวนการคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุผล และพื้นฐานการทำธุรกิจในศตวรรษที่ 21 และ 5. ทักษะการพัฒนาสังคม ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนทักษะทั้ง 5 ด้าน เพื่อเสริมทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากวิชาหลักของตน เช่น ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางการค้า การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 การพูดออนไลน์สไตล์สร้างสรรค์ การสร้างสรรค์ตัวตนคนหน้าเลนส์ เป็นต้น

"จากการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยคาดว่า นักศึกษาจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และพัฒนาอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดี" ผศ.ดร.ศุทธินี กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ