มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ภาค 1/2552

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 16 ธันวาคม 2551 10:22:53 น.
กรุงเทพฯ--16 ธ.ค.--เอ็นจอย คอมมูนิเคชัน
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาค1/2552
สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท 10 สาขาวิชา ดังนี้
- ศิลปศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์
- นิเทศศาสตร์ - วิทยาการจัดการ
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ - พยาบาลศาสตร์
- มนุษยนิเวศศาสตร์ - รัฐศาสตร์
- ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ - นิติศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต - สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบัณฑิตศึกษา ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 0 2504 7560 — 4 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2552

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บริษัท เอ็นจอย คอมมูนิเคชัน จำกัด
เบญจรัตน์ สินสงวน (จอย) โทร : 089-448-9582 หรือ
งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นฤมล ปัทมพันธ์ (น้อง) โทร : 02-503-3641
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง