การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544

ข่าวราชการ ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร -- ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2544 11:23:05 น.
คำชี้แจงกรมสรรพากร
เรื่อง  การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544
เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร
มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ตามที่ได้มีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 229 (พ.ศ.2544)  ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้  ณ  ที่จ่าย ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544  ซึ่งกรมสรรพากรได้มีคำชี้แจงกรมสรรพากร  ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544 นั้น

กรมสรรพากรขอชี้แจงการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ 1 กรณีการจ่ายค่าตอบแทนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ค่าตอบแทนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) หรือค่าตอบแทนการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ที่ขายโดยทั่วไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี License หรือไม่ ถือเป็นการจ่ายค่าแห่งลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544

ข้อ 2 กรณีการให้บริการเป็นตัวแทนกระทำพิธีการศุลกากรแทนเจ้าของสินค้า (Shipping) หากเจ้าของสินค้าจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับตัวแทน (Shipping) เพื่อดำเนินการกระทำพิธีการศุลกากร เจ้าของสินค้าไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในขณะที่จ่ายเงินจำนวนดังกล่าว

กรณีตัวแทน (Shipping) จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกของในนามของเจ้าของสินค้า ให้กับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล ซึ่งไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตัวแทนไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และเมื่อเจ้าของสินค้าจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการออกของคืนให้กับตัวแทนตาม    ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลนั้น เจ้าของสินค้าก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

กรณีตัวแทน (Shipping) ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินพิธีการออกของในนาม ของเจ้าของสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ตัวแทนมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544  และตัวแทนจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการ โดยใช้แบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของตัวแทน และต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าของสินค้าด้วย เมื่อเจ้าของสินค้าจ่ายเงินดังกล่าวคืนให้กับตัวแทน เจ้าของสินค้าไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด

กรณีเจ้าของสินค้าจ่ายค่าบำเหน็จให้กับตัวแทน  (Shipping)  ในการเป็นตัวแทนกระทำพิธีการศุลกากร ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เจ้าของสินค้ามีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544ฯ     ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544

ตัวแทน (Shipping) มีหน้าที่ต้องยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 53 เป็นรายฉบับแต่ละรายเจ้าของสินค้า โดยตัวแทนจะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าของสินค้าในช่อง "ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย " และระบุชื่อตัวแทน (Shipping) ในช่อง " ผู้จ่ายเงิน " ซึ่งกรมสรรพากรจะออกใบเสร็จรับเงินในนามของเจ้าของสินค้า และให้ตัวแทนส่งสำเนาแบบ ภ.ง.ด. 53 พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินให้กับเจ้าของสินค้าด้วย

ข้อ 3 กรณีการให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศ-ภัย เมื่อผู้เอาประกันจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยให้กับตัวแทนของผู้รับประกัน ผู้เอาประกันมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544 โดยผู้เอาประกันจะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามของผู้รับประกันซึ่งเป็นตัวการ และเมื่อตัวแทนนำเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยจ่ายให้กับผู้รับประกัน ตัวแทนของ   ผู้รับประกันไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ข้อ 4 กรณีการจ่ายค่าขนส่งสินค้า (Freight) ให้กับผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเล ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนี้

(1) การจ่ายค่าขนส่งสินค้า (Freight) ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 101/2544ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544 เว้นแต่  การจ่ายค่าขนส่งสินค้า (Freight) ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540 ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

(2) การจ่ายค่าขนส่งสินค้า (Freight) ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ กระทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ซึ่งรับขนส่งสินค้าเข้ามาในประเทศไทย ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

(3) การจ่ายค่าขนส่งสินค้า (Freight) ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ กระทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ ซึ่งรับขนส่งสินค้าออกจากประเทศไทย โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวมีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศไทย ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยปฏิบัติตามข้อตกลงในอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่ประเทศไทยได้ทำไว้กับประเทศนั้นๆ

ข้อ 5 กรณีผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) เรียกเก็บค่าขนส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมในการจัดการขนส่งสินค้าจากเจ้าของสินค้า โดยมิได้แยกค่าขนส่งสินค้าและค่าธรรมเนียมในการจัดการออกจากกัน เมื่อเจ้าของสินค้าจ่ายเงินดังกล่าวให้กับ Freight Forwarder ถือเป็นการจ่ายค่าบริการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร เจ้าของสินค้ามีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544

กรณีผู้ประกอบการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล (Freight Forwarder) จ่ายค่าขนส่งสินค้าในนามของเจ้าของสินค้าให้กับผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล Freight Forwarder มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้  ณ  ที่จ่าย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4  ในนามของเจ้าของสินค้า ซึ่ง Freight Forwarder จะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยใช้แบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของ Freight Forwarder และต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าของสินค้าด้วย เมื่อเจ้าของสินค้าจ่ายเงิน    ดังกล่าวคืนให้กับ Freight Forwarder เจ้าของสินค้าไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณี       ดังกล่าว Freight Forwarder มีหน้าที่ต้องยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.53 โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับตัวแทน (Shipping) ตามข้อ 2

กรณีเจ้าของสินค้าจ่ายค่าบำเหน็จให้กับ Freight Forwarder ในการรับจัดการขนส่ง  สินค้าระหว่างประเทศโดยเรือเดินทะเล ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) แห่งประมวลรัษฎากร เจ้าของสินค้ามีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่   ท.ป.101/2544ฯ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2544

ข้อ 6 กรณีการจ่ายค่าบริการที่เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และบริษัทตามกฎหมาย      ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.101/2544ฯ ลงวันที่   27 มิถุนายน พ.ศ. 2544   อย่างไรก็ดี  เฉพาะการจ่ายค่าบริการให้กับธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หากค่าบริการแต่ละรายการ ที่ให้บริการ (Transaction) ในแต่ละครั้ง มีจำนวนไม่ถึงหนึ่งพันบาท ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ข้อ 7 กรณีเจ้าของสินค้าขายสินค้าโดยให้ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนภายหลังจากที่ขายสินค้า ไปแล้ว ซึ่งเป็นส่วนลดเงินสด เช่น บริษัท ก.จำกัด ขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งมูลค่า 350,000 บาท มีเงื่อนไขการชำระราคาค่าสินค้าว่า ถ้าชำระภายใน 2 เดือน จะลดให้ 2,000 บาท กรณีดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่จะต้องระบุเงื่อนไขส่วนลดเงินสดไว้ใน ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ หรือใบกำกับภาษีให้ชัดเจน และต้องเป็นการให้ส่วนลดที่เป็นปกติตามประเพณีทางการค้าด้วย

จึงขอชี้แจงมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
กรมสรรพากร
13 กรกฎาคม 2544
--บริการสารสรรพากร--
-รอ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง