คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๓๑๔/๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ข่าวทั่วไป ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร -- ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 15:11:47 น.
คำสั่งกรมสรรพากร
ที่ ท.ป.๓๑๔/๒๕๖๒
เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร ที่ตั้งอยู่  ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ ถนนกาแพงเพชร ๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา ๕๖ ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร ที่จะต้องยื่นรายการภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด

ข้อ ๒ ให้สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๗ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเป็น "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ข้อ ๓ การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่ง "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" ตามข้อ ๒ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ
(นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ)
อธิบดีกรมสรรพากร
ที่มา: http://www.rd.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง