ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข่าวทั่วไป Monday August 23, 2021 15:03 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

สำหรับเงินได้พึงประเมินประจาปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับชำระภาษีหรือ เงินอื่นใดที่บุคคลต้องชำระ พิจารณาขยายระยะเวลาการชำระภาษีหรือเงินอื่นใดเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษี ตามประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีการยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา ๕๖ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.๙๔ สำหรับเงินได้พึงประเมินประจาปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับกรณีที่จะต้องยื่นรายการและชำระภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒ กรณีการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ ๑ และได้รับสิทธิ ผ่อนชำระเป็น ๓ งวด ตามมาตรา ๖๔ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องผ่อนชำระภายในกำหนดเวลา ดังนี้

(๑) งวดที่หนึ่ง ต้องชำระพร้อมกับการยื่นรายการภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ ให้ขยายออกไป

(๒) งวดที่สอง ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง (๓) งวดที่สาม ต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่สอง

การชำระภาษีตามวรรคหนึ่ง หากไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ต้องเสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับงวดที่ไม่ชำระและงวดต่อ ๆ ไป โดยคานวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไปตามประกาศนี้จนถึงวันชำระ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ