ประกาศกรมสรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๓) เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ข่าวทั่วไป Friday June 24, 2022 11:11 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศกรมสรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๖๓) เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศอธิบดีกรมสรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๔) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ

ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ ของประกาศอธิบดีกรมสรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๔) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิบดีกรมสรพากรจึงประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๒๕) ของข้อ ๑ ของประกาศกรมสรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ เรื่อง กำหนดกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศอธิบดีกรมสรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๓๔) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

"(๑๒๕) กองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ" ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ ที่ได้รับการประกาศตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประดิษฐ์ ภัทรประ รัฐมนตรีช่วยว่ากร ปลวรณ แสงสนิทฏิบัติราการแทน

(นายลวรณ แสงสนิท)

อธิบดีกรมสรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ