ประกาศอธิบดีกรมสรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๗) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้

ข่าวทั่วไป Friday August 26, 2022 15:06 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๗) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้

ของคนต่างด้าวประเภทผู้พำนักระยะยาว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๔๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสรพากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ของคนต่างด้าวประเภท ผู้พำนักระยะยาว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

"บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรมเป้าหมาย" หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนิติบุคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรมเป้าหมายตามกฎหมายว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรมเป้าหมาย กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การลงทุน หรือกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอก

ข้อ ๒ คนต่างด้าวกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ หรือคนต่างด้าวกลุ่มประชากรโลก ผู้มีความั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ หรือกลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย ที่จะได้รับสิทธิลดอัตราหรือยกเว้นภาษีเงินได้ตามาตรา ๓ มาตรา ๔ หรือมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ ๗๔๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วแต่กรณี ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พำนักระยะยาว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แล้วแต่กรณี

(๒) มีคุณสมบัติ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข สำหรับการตรวจลงตราประเภท คนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติ ที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ตามที่สำนักงานคณะกรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศกำหนด

ข้อ ๓ คนต่างด้าวที่จะได้รับสิทธิลดอัตราหรือยกเว้นภาษีเงินได้ตามาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๔๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนิติบุคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรมเป้าหมาย โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลนั้นได้แจ้งชื่อผู้มีเงินได้ที่เป็นลูกจ้าง ซึ่งจะใช้สิทธิลดอัตราภาษีเงินได้ซึ่งมีข้อความอย่างน้อยตามแบที่แนบท้ายประกาศนี้พร้อมเอกสาร ประกอบด้วยสื่อบันทึกในระบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นต่อธิบดีกรมสรพากรผ่านสรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ภายในวันสุดท้ายของปีภาษีแรกที่จะใช้สิทธิ โดยผู้มีเงินได้ดังกล่าวจะได้รับสิทธิลดอัตราหรือยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ได้รับตั้งแต่วันที่สำนักงานสรพากรพื้นที่นั้นได้รับแจ้งจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนิติบุคลนั้น

(๒) มีเงินได้พึงประเมินตามาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับจาการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรงานของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลที่ประกอบกิจการอุตสาหกรมเป้าหมาย ตาม (๑)

(๓) ต้องยื่นแบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคลธรมดาสำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จาการจ้างแรงาน (ภ.ง.ด.๙๕) สำหรับปีภาษีที่ประสงค์จะใช้สิทธิลดอัตราหรือยกเว้นภาษีเงินได้ ตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับการขยายกำหนดเวลา

(๔) ในกรณีลูกจ้างตาม (๑) ไม่ปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในปีภาษีใด ลูกจ้างดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีนั้น

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลวรณ แสงสนิท

(นายลวรณ แสงสนิท)

อธิบดีกรมสรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ