คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.๑๖๒/๒๕๖๖ เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร

ข่าวทั่วไป Monday November 20, 2023 11:03 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.๑๖๒/๒๕๖๖ เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนำผู้อยู่ในประเทศไทยซึ่งมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ แห่งประมวลรัษฎากร ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากหน้าที่งาน หรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑ ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.๑๖๑/๒๕๖๖ เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

"ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗"

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท) อธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ