ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๑)

ข่าวทั่วไป Wednesday December 27, 2023 15:27 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๑)

____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗๔๙) (๗๕๐) (๗๕๑) (๗๕๒) และ (๗๕๓) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

"(๗๔๙) บริษัท ลินซ์เวิร์ค จำกัด (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา)

(๗๕๐) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

(๗๕๑) ศูนย์ศึกษาและวิจัยนวัตกรรม บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด (๗๕๒) ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม บริษัท จุฬาฟาร์เทค จำกัด (๗๕๓) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด" ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ (๗๔๙) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (๗๕๐) ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (๗๕๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (๗๕๒) ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (๗๕๓) ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กุลยา ตันติเตมิท (นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ