ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย เพื่อดำเนินการตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๕) แห่งประมวลรัษฎากร

ข่าวทั่วไป Tuesday January 2, 2024 15:28 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย เพื่อดำเนินการตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๕) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรขอแจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้เพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

(บาทต่อ ๑ หน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ประเทศ สกุลเงิน อัตราซื้อ อัตราขาย อัตรากลาง* สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์ สหรัฐฯ ๓๓.๙๖๘๕ ๓๔.๓๘๗๖ ๓๔.๒๒๓๓ (USD) สหราชอาณาจักร ปอนด์สเตอลิง (GBP) ๔๓.๒๘๑๘ ๔๔.๒๖๙๙ ๔๓.๘๔๔๐ ยูโรโซน ยูโร (EUR) ๓๗.๕๖๓๗ ๓๘.๓๙๘๘ ๓๘.๐๓๓๔ ญี่ปุ่น (ต่อ ๑๐๐ เยน (JPY) ๒๓.๗๘๐๐ ๒๔.๕๗๕๒ ๒๔.๒๒๙๘ เยน) ฮ่องกง ดอลลาร์ ฮ่องกง (HKD) ๔.๓๒๕๗ ๔.๔๒๒๙ ๔.๓๘๒๐ มาเลเซีย ริงกิต มาเลเซีย (MYR) ๗.๒๗๒๗ ๗.๕๒๒๒ ๗.๔๑๖๘ สิงคโปร์ ดอลลาร์ สิงคโปร์ ๒๕.๖๐๙๖ ๒๖.๒๖๕๙ ๒๕.๙๗๓๓ (SGD) บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์ บรูไนดารุส ๒๕.๔๘๖๔ ๒๖.๓๓๒๖ ๒๕.๙๕๔๕ ซาลาม (BND) ฟิลิปปินส์ เปโซ ฟิลิปปินส์ (PHP) ๐.๕๘๙๘ ๐.๖๓๒๗ ๐.๖๑๓๘ อินโดนีเซีย (ต่อ รูเปีย (IDR) ๒.๐๖๒๘ ๒.๓๒๒๙ ๒.๒๒๖๗ ๑,๐๐๐ รูเปีย) อินเดีย รูปี อินเดีย (INR) ๐.๓๘๔๕ ๐.๔๔๓๒ ๐.๔๑๕๑ สวิสเซอร์แลนด์ ฟรังก์ สวิส (CHF) ๔๐.๒๔๒๕ ๔๑.๐๕๐๐ ๔๐.๗๐๓๕ ออสเตรเลีย ดอลลาร์ ออสเตรเลีย ๒๒.๙๘๐๑ ๒๓.๘๗๑๗ ๒๓.๔๕๙๕ (AUD) นิวซีแลนด์ ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ๒๑.๓๗๕๔ ๒๒.๐๗๙๑ ๒๑.๗๕๘๘ (NZD) ปากีสถาน รูปี ปากีสถาน (PKR) ๐.๑๒๐๖ ๐.๑๒๑๘ ๐.๑๒๑๒ / ประเทศ ...

ประเทศ สกุลเงิน อัตราซื้อ อัตราขาย อัตรากลาง* แคนาดา ดอลลาร์ แคนาดา ๒๕.๕๗๙๓ ๒๖.๒๐๕๕ ๒๕.๙๓๐๐ (CAD) สวีเดน โครนา สวีเดน (SEK) ๓.๓๙๖๖ ๓.๔๘๔๘ ๓.๔๔๘๖ เดนมาร์ก โครน เดนมาร์ก (DKK) ๕.๐๔๑๕ ๕.๑๕๓๖ ๕.๑๐๕๓ นอร์เวย์ โครน นอร์เวย์ (NOK) ๓.๓๔๑๘ ๓.๔๓๓๒ ๓.๓๙๓๖ จีน หยวน เรนมินบิ (CNY) ๔.๗๐๕๘ ๔.๘๗๔๗ ๔.๘๐๗๑ เม็กซิโก เปโซ เม็กซิโก (MXN) ๒.๐๑๒๖ ๒.๐๓๒๐ ๒.๐๒๒๓ แอฟริกาใต้ แรนด์ (ZAR) ๑.๘๕๒๕ ๑.๘๗๐๓ ๑.๘๖๑๔ พม่า จัต (MMK) ๐.๐๑๖๒ ๐.๐๑๖๔ ๐.๐๑๖๓ เกาหลีใต้ วอน เกาหลีใต้ (KRW) ๐.๐๒๖๓ ๐.๐๒๖๖ ๐.๐๒๖๕ ไต้หวัน ดอลลาร์ ไต้หวัน ๑.๑๐๒๗ ๑.๑๑๓๓ ๑.๑๐๘๐ (TWD) คูเวต ดีนาร์ คูเวต (KWD) ๑๑๐.๙๐๕๒ ๑๑๑.๙๗๕๓ ๑๑๑.๔๔๐๓ ซาอุดีอาระเบีย ริยาล ซาอุดีอาระเบีย ๙.๐๘๑๙ ๙.๑๖๙๕ ๙.๑๒๕๗ (SAR) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับ ๙.๒๗๓๖ ๙.๓๖๓๐ ๙.๓๑๘๓ เอมิเรตส์ (AED) บังกลาเทศ ตากา (BDT) ๐.๓๑๐๓ ๐.๓๑๓๓ ๐.๓๑๑๘ สาธารณรัฐเช็ก คราวน์ เช็ก (CZK) ๑.๕๓๑๙ ๑.๕๔๖๗ ๑.๕๓๙๓ กัมพูชา (ต่อ ๑๐๐ เรียล กัมพูชา (KHR) ๐.๘๓๑๓ ๐.๘๓๙๓ ๐.๘๓๕๓ เรียล) เคนยา ชิลลิ่ง เคนยา (KES) ๐.๒๑๗๖ ๐.๒๑๙๗ ๐.๒๑๘๗ ลาว (ต่อ ๑๐๐ กีบ) กีบ (LAK) ๐.๑๖๕๔ ๐.๑๖๗๐ ๐.๑๖๖๒ รัสเซีย รูเบิล รัสเซีย (RUB) ๐.๓๗๑๗ ๐.๓๗๕๓ ๐.๓๗๓๕ เวียดนาม (ต่อ ๑๐๐ ดอง (VND) ๐.๑๓๙๘ ๐.๑๔๑๒ ๐.๑๔๐๕ ดอง) อียิปต์ ปอนด์ อียิปต์ (EGP) ๑.๑๐๕๘ ๑.๑๑๖๕ ๑.๑๑๑๒ โปแลนด์ สล็อตตี (PLN) ๘.๗๕๕๕ ๘.๘๔๐๐ ๘.๗๙๗๘ ศรีลังกา รูปี ศรีลังกา (LKR) ๐.๑๐๕๑ ๐.๑๐๖๑ ๐.๑๐๕๖ อิรัก ดีนาร์ อิรัก (IQD) ๐.๐๒๖๐ ๐.๐๒๖๓ ๐.๐๒๖๒ บาห์เรน ดีนาร์ บาห์เรน (BHD) ๙๐.๓๔๒๒ ๙๑.๒๑๓๘ ๙๐.๗๗๘๐ โอมาน เรียล โอมาน (OMR) ๘๘.๔๖๔๙ ๘๙.๓๑๘๔ ๘๘.๘๙๑๗ จอร์แดน ดอลลาร์ จอร์แดน ๔๘.๐๑๑๐ ๔๘.๔๗๔๒ ๔๘.๒๔๒๖ (JOD)

ประเทศ สกุลเงิน อัตราซื้อ อัตราขาย อัตรากลาง* กาตาร์ เรียล กาตาร์ (QAR) ๙.๓๔๔๘ ๙.๔๓๕๐ ๙.๓๘๙๙ มัลดีฟส์ รูฟียา (MVR) ๒.๒๐๓๐ ๒.๒๒๔๓ ๒.๒๑๓๗ เนปาล รูปี เนปาล (NPR) ๐.๒๕๕๔ ๐.๒๕๗๙ ๐.๒๕๖๗ ปาปัวนิวกินี คีนา (PGK) ๙.๑๓๘๐ ๙.๒๒๖๒ ๙.๑๘๒๑ อิสราเอล เชคเกิล อิสราเอล (ILS) ๙.๔๓๓๑ ๙.๕๒๔๑ ๙.๔๗๘๖ ฮังการี ฟอรินท์ (HUF) ๐.๐๙๙๐ ๐.๐๙๙๙ ๐.๐๙๙๕ *อัตรากลาง หมายถึง อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

มงคล ขนาดนิด

(นายมงคล ขนาดนิด) ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ