กระทรวงยุติธรรม(Ministry of Justice) และหน่วยงานใต้สังกัด

ข่าวทั่วไป ข้อมูลหน่วยงานราชการ -- อังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 11:20:38 น.
กระทรวงยุติธรรม
ที่อยู่: ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0 2502 6664  โทรสาร 0 2502 6884
Ministry of Justice

Thanon Chaeng Wattana, Pakkred Nonthaburi 11120 Tel. 0 2502 6664  Fax 0 2502 6884 http://www.moj.go.th

มีหน่วยงานใต้สังกัด 10 หน่วยงาน ดังนี้
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ที่อยู่: ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0 2502 6664  โทรสาร 0 2583 2536
Office of the Permanent Secretary

Thannon Chaeng Wattana, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel. 0 2502 6664  Fax 0 2583 2536

http://www.ops.moj.go.th
2. กรมคุมประพฤติ
ที่อยู่: ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ 10700 โทร. 0 2411 2485  โทรสาร 0 2411 1896
Department of Probation

Thanon Prannok, Banchanglo, Bangkok Noi, Bangkok 10700 Tel. 0 2411 2485  Fax 0 2411 1896

E-mail : Infocenter@ probation.go.th
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ที่อยู่: ชั้น 15 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2502 8202-17,   0 2502 8196-99
โทรสาร 0 2502 8195

Department of Rights and Liberties Protection 15th  Floor, Ministry of Justic Building Chaeng Wattana

Road,th Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel. 0 2502 8202-17, 0 2502 8196-99  Fax 0 2502 8195

www.rlpd.moj.go.th
4. กรมบังคับคดี

ที่อยู่: ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 0 2433 6001-5, 0 2433 6007-9, 0 2881 4999

Legal Execution Department

Thanon Bangkunnon, Bangkok Noi, Bangkok  10700 Tel.  0 2433 6001-5, 0 2433 6007-9, 0 2881 4999

Cable Adress : DEPLEXE Bangkok 10700
http // www.led.go.th
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่อยู่: อาคารกระทรวงยุติธรรม ชั้น 16 - 18 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี  11120
Department of Juvenile Observation and Protection
Software Park Building, Chaengwattana Road, Nontaburi 11120 www2.djop.moj.go.th
6. กรมราชทัณฑ์
ที่อยู่: ถนนนนทบุรี 1  ตำบลสวนใหญ่  อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000  โทร. 0 2967 2222
Department Of Corrections

Thanon Nonthaburi 1, Tambon Suan Yai,Amphoe Muang, Nonthaburi 11000  Tel. 0 2967 2222

E-mail : Webmaster@correct.go.th
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ที่อยู่: 128 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Department of Special Investigation
128 Moo 3, Chaeng Wattana Road, Laksi District, Bangkok 10210 WWW.DSI.GO.TH
8. สำนักงานกิจการยุติธรรม
ที่อยู่: อาคารบี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0 2141 3666
โทรสาร 0 2143 8933
Office of Justice Affairs

9th  Fl. Government Complex B Lak si, Bangkok 10210 Thailand Tel. 0 2141 3666  Fax 0 2143 8933

9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ที่อยู่: อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0 2100 3871, 0 2100 3838
โทรสาร  0 2100 3848
Central Institute of Forensic Science

Jasmine International Building, Chaeng Wattana Road,Pakkred, Nonthaburi Tel. 0 2100 3871, 0 2100 3838

Fax 0 2100 3848
10.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่อยู่: เลขที่ 5 ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400 โทร. 0 2247 0101, 0 2247 0901-19
Office of the Narcotics Control Board

5 Din Daeng Road, Phyathai District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0 2247 0101, 0 2247 0901-19

http: //www.oncb.go.th
E-mail : oncb.go.th
--นามสงเคราะห์ ส่วนราชการไทย 2552-2553 กรมประชาสัมพันธ์--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง