ข่าวอินโฟเควสท์
15:10 (เพิ่มเติม)ราคาทองคำแท่งวันนี้บาทละ 19,250.00 บาท   ของสมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 14:47 น. ซื้อ (บาท) ขาย (บาท) ทองคำแท่ง 19,150.00 19,250.00 ทอง…

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญในแถบ Sub-Saharan Africa

ข่าวเศรษฐกิจ -- อังคารที่ 15 สิงหาคม 2543 13:29:14 น.

Sub-Saharan Africa คือ กลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาจำนวน 48 ประเทศ มีประชากรรวมกันมากถึง 574 ล้านคน ประเทศเหล่านี้อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิด อาทิ เพชร ทองคำ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ประเทศในแถบ Sub-Saharan Africa ส่วนใหญ่เป็นประเทศยากจน ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่ำ ปัจจุบันมีกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญหลายกลุ่ม ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนให้แก่ประเทศสมาชิกในกลุ่ม กลุ่มความร่วมมือที่สำคัญ พอสรุปได้ดังนี้

-ตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa : COMESA) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1994 ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 21 ประเทศ มีประชากรรวมกว่า 380 ล้านคน

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

เป้าหมาย ก้าวสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกา (African Economic Community) ซึ่งหมายถึง การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจร่วมกันและใช้เงินตราสกุลเดียวกัน (Common Currency) ในอนาคต

ความคืบหน้า ปัจจุบันสมาชิกกลุ่ม COMESA ได้ค่อย ๆ ลดและยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้า ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุการจัดตั้งเขตการค้าเสรีภายในเดือนตุลาคม ปี 2000

- ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ (Southern African Development Community : SADC) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1992 ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 14 ประเทศ มีประชากรรวมกันกว่า 200 ล้านคน

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และเพิ่มบทบาทของประเทศสมาชิกในเวทีโลก เป้าหมาย ก้าวสู่การเป็นสหภาพศุลกากร (Customs Union) และตลาดร่วม (Common Market) ต่อไปในอนาคต

ความคืบหน้า ปัจจุบันกว่า 70% ของสินค้าที่ซื้อขายกันในกลุ่ม SADC มีอัตราภาษีศุลกากรต่ำกว่า 10% คาดว่ากลุ่ม SADC จะบรรลุการจัดตั้งเขตการค้าเสรีภายในปี 2004

- สหภาพศุลกากรแอฟริกาตอนใต้ (Southern African Customs Union : SACU) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1910 ประกอบด้วยสมาชิกเริ่มแรก 4 ประเทศ คือ แอฟริกาใต้ บอตสวานา เลโซโท สวาซิแลนด์ แต่ในภายหลังประเทศนามิเบียได้เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อต้องการขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน

ความเป็นมา แนวคิดในการจัดตั้งกลุ่ม SACU เริ่มขึ้นเนื่องจากประเทศบอตสวานา เลโซโท และสวาซิแลนด์ ไม่มีทางออกสู่ทะเล จึงจำเป็นต้องอาศัยท่าเรือของประเทศแอฟริกาใต้เป็นทางผ่านในการทำการค้ากับประเทศอื่น ๆ

วัตถุประสงค์เริ่มแรก เพื่อร่วมกันบริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากรของสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าที่ผ่านท่าเรือของประเทศแอฟริกาใต้ และนำรายได้จากการเก็บภาษีดังกล่าวมาจัดสรรกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอย่างเสมอภาคและยุติธรรม

ความคืบหน้า ปัจจุบันประเทศสมาชิกกลุ่ม SACU อนุญาตให้มีการส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการระหว่างกันได้อย่างเสรี--จบ--
-อน-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง